chemistry help notes my doctoral dissertation need help on my homework sports coaching business plan service tax essay

Каталог освітніх послуг

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123  "Комп'ютерна інженерія" 
Галузь знань 12  "Інформаційні технології".
Кваліфікація, що присвоюється бакалавр з комп'ютерної інженерії.
Освітній ступінь бакалавр.
Форма навчання денна.
Спеціальні вимоги до зарахування немає, зарахування проводиться на  загальних умовах вступу.
 

Спеціальні положення про визнання попереднього

навчання (формального,неформального, неофіційного)

немає.
ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ

Бакалавр спеціальності «Комп'ютерна інженерія» повинен  знати принципи  програмування,  засоби  сучасних мов  програмування, основних структур даних; теоретичні  основи побудови сучасних комп’ютерів; архітектуру комп’ютерів;  особливості системного програмування, володіти методами та засобами розробки елементів системних програм; особливості побудови системного програмного забезпечення; уміти використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального та технологічного проектування КСМ; загально-методологічні принципи побудови сучасних КС з різною організацією для забезпечення високопродуктивної обробки інформації; принципи, методи та засоби проектування, побудови та обслуговування сучасних КМ різного виду та призначення; сучасні  теорії організації баз даних, методи  і  технології  їх розробки і використання; сучасні технології та інструментальні засоби розробки складних програмних систем; організаційних, технічних, алгоритмічних і інших методів і засобів захисту інформації в КСМ;  методи та засоби розробки програмного забезпечення  для комп’ютерних систем з паралельною або розподіленою архітектурою.

Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС.

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

Нормативні навчальні дисципліни:

    - гуманітарної і соціально-економічної  (18 кредитів ЄКТС);

    - математичної та природничо-наукової  (46  кредитів ЄКТС);

    - професійної   (98 кредит ЄКТС);

Вибіркові навчальні дисципліни:

    Професійно-орієнтовані  (46 кредитів ЄКТС);

    вльного вибору студенту (14 кредитів ЄКТС);

Практична підготовка

    Проектно-технологічна та переддипломна практики (9 кредитів ЄКТС);

    виконання дипломного проекту (9  кредитів ЄКТС);

    які в сукупності забезпечують освітньо-кваліфкаційний ступінь бакалавр.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ Випускники програми володіють знаннями, необхідними для проектування(на рівні окремих блоків та вузлів) універсальних та спеціалізованих комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж, обчислювальних комплексів, систем, спеціалізованих мікропроцесорних пристроїв; створення прикладного та системного програмного забезпечення із врахуванням особливостей сучасних операційних систем та апаратного забезпечення сучасних комп’ютерів, створенням баз даних та управлінням ними, обробкою інформації та аналізом даних; монтаж та налагодження комп’ютерних систем усіх рівнів складності; обслуговування та експлуатація комп’ютерних систем та мереж; організація та керівництво проектними роботами в галузі інформаційних технологій.
Система задач діяльності випускника за освітній програмою Проектування, експлуатація і сервісне обслуговування комп’ютерних систем та мереж, проектування апаратного, прикладного та системного програмного забезпечення комп’ютерів, комп’ютерних систем та мереж загального і цільового призначення, створення мережних додатків, web-програмування, створення баз даних та управління базами даних.
Вид діяльності випускника Проектно-конструкторська; організаційна; технічна;науково-дослідна; педагогічна.
Об'єкт діяльності випускника Технічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж універсального та спеціального призначення, їх  математичне, інформаційне та програмне забезпечення, способи та методи їх проектування; налагодження та виробництво технічних та програмних засобів.
ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ З ПРИКЛАДАМИ

Кваліфікація випускників дає змогу їм працювати на різних засадах в державних та приватних підприємствах , що використовують фахівців IT напрямку як для основного виду діяльності, так і в якості забезпечення супроводження процесів повністю або  часткової автоматизацї деяких етапів виробництва підприємства. Прикладами таких засад є:

розробники програмного забезпечення:

Software Engineer (SE),  Junoir SE,  Senior SE;

Web Developer, HTML Coder;

системні адміністратори:

System Administrator Network/ Database/ Domain;

аналітики:

Analyst, Data Analyst, Data Scientist;

тестувальники:

QA engineer, Junior QA, Senior QA;

QA Tech Lead;

керівники проектів:

Project Manager (PM), Senior PM,  Team Lead;

Product manager, Technical Lead, System Architect, Director of Engineering;

інші засади:

 -Research Engineer, Support, ERP/CRM, Sysadmin, Game Designer, Security Specialist;

Фахівець здатний виконувати професійну роботу(згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010) :                

3121 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки:          

3122 Технік обчислювального центру;

3123 Технік-конструктор (електроніка) ;

3119 Лаборант ( обчислювальна техніка );

3121 Технік-програміст;

3122 Оператор електронно-обчислювальних машин;

2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем   

2131.1 Розробники обчислювальних систем;

2131.2 Адміністратор даних; Адміністратор бази даних; Адміністратор доступу;

Адміністратор доступу (груповий); Адміністратор задач; Адміністратор системи;

Аналітик з комп’ютерних комунікацій; Аналітик з комп’ютерних систем;

Аналітик з комп’ютерного банку даних; Інженер з комп’ютерних систем; 

Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; Конструктор комп’ютерних систем;

2132 Професіонали в галузі програмування:      

2132.2 Розробник комп’ютерних програм; Інженер-програміст; Програміст прикладний;

Програміст системний;

2139 Професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації):    

2139.2 Фахівці в інших галузях обчислень; Інженер із застосування комп’ютерів.

Фахівець може займати первинні посади:          

Технік-електронік;

Технік-програміст;

Інженер-електронік;

Інженер-системотехнік;

Інженер-програміст.

 

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ Бакалавр зі спеціальності  "Комп'ютерна інженерія"   може продовжити навчання в університеті на другий ступінь вищої освіти —  магістр, зі спеціальності 123  "Комп'ютерна інженерія"  за освітньою програмою  «Комп'ютерні системи та мережі»
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ

"Положення про проведення поточного та семестрового контролю, оцінювання знань, вмінь та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу."

ВИМОГИ ДО ВИПУСКУ

Виконання навчального плану підготовки бакалавра обсягом 240 кредитів, успішний захист дипломного проекту.

ДИРЕКТОР ПРОГРАМИ

Голова навчально методичної комісії зі спеціальності "Комп'ютерна інженерія", к.т.н., професор кафедри "Комп'ютерних та інформаційних систем", заслужений працівник освіти Луговой Анатолій Васильович .