help write a business plan business planning consolidation paper capture recognition service unexpectedly terminated buying a dissertation oxford public library online live homework help

Історія

 

Кафедру „Комп’ютерні та інформаційні системи” було організовано у результаті реорганізації кафедри «Комп’ютерна техніка та програмування», створеної у січні 1994 року за ініціативи директора Кременчуцького філіалу Харківського державного політехнічного інституту (ХПІ) В.Є. Маслова та заступника директора філіалу з наукової роботи А.В. Лугового, з метою забезпечення базової комп’ютерної підготовки студентів усіх спеціальностей. Це завершило етап формування матеріальної бази та складу викладачів для читання дисциплін загальної комп’ютерної підготовки. Їх викладання до 1980 року було зосереджено на кафедрі „Вища математика” і велось з епізодичним використанням ЕОМ „Наири”. 1980 року читання цих дисциплін передається на кафедру „Електротехнічні дисципліни” і ведеться на базі ЕОМ ЕС-1020, а з 1985 року – ЕС-1030 у пакетному режимі. З 1986 року ці дисципліни переходять на кафедру „Автоматизація виробничих процесів та робототехніки”, де їх читали до створення кафедри „Комп’ютерна техніка та програмування”. Колектив кафедри було сформовано з викладачів кафедри «Автоматизація виробничих процесів та робототехніки» та фахівців обчислювального центру філіалу. Асистентами на кафедру прийшли Т.В. Хабло, Ю.В. Лашко, О.В.Усенко, О.М. Мотолига, яку очолив канд. техн. наук В.С. Титаренко, що до того обіймав посаду начальника обчислювального центру.

Протягом 1994 – 95 років на кафедрі були створені два комп’ютерні класи, укомплектовані персональними комп’ютерами „Іскра-226” та термінальною станцією на вісім робочих місць, розроблене методичне забезпечення для їх використання в навчальному процесі. З того часу розпочалося викладання комп’ютерних дисциплін з використанням персональних комп’ютерів та відповідного програмного забезпечення. Був поповнений викладацький склад: на кафедру прийшли випускники фізико-математичних факультетів університетів України з відповідним фахом – В.М. Сидоренко, А.Л. Смирнова, В.Ю. Бєльська, Ю.В. Зілінський. Відповідно до потреб підприємств міста та реґіону у фахівцях з інформаційних технологій, велась цілеспрямована робота кафедри і керівництва філіалу з метою відкриття підготовки спеціалістів з комп’ютерних технологій. 1998 року було отримано ліцензію на підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.091501 – „Комп’ютерні системи та мережі” з ліцензійним обсягом 75 осіб за денною формою навчання. З 1997 до 1999 року кафедру очолював канд. техн. наук, доцент М.І. Гученко, а 1999–2000 рр. – канд. техн. наук, доцент О.П. Чорний. За цей час було створено та оснащено сучасною комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням два нові комп’ютерні класи по вісім робочих місць кожен, розпочато розробку методичного забезпечення дисциплін циклу бакалаврської підготовки за напрямом „Комп’ютерна інженерія”.

Зміна основних пріоритетів у діяльності кафедри „Комп’ютерна техніка та програмування” відбулася 2000 року. Вона була реорганізована в кафедру «Комп’ютерні та інформаційні системи» (КІС). Її очолив проректор із наукової роботи, канд. техн. наук, професор Луговой Анатолій Васильович, який протягом двох останніх десятиліть здійснював наукове та методичне керівництво впровадженням комп’ютерних технологій у нашому навчальному закладі, виконанням важливих науково-дослідних робіт із розробки автоматизованих систем керування підприємствами та технологічними процесами на багатьох підприємствах країни. Заступником завідувача кафедри був призначений доцент Сисюк Г.Ю. У першу чергу, завдяки його зусиллям розпочалася цілеспрямована робота зі створення спеціалізованих лабораторій для студентів спеціальності „Комп’ютерні системи та мережі” та оснащення їх персональними комп’ютерами і відповідним ліцензійним програмним забезпеченням. За цей час створено лабораторії програмування, комп’ютерних мереж, комп’ютерних систем, баз даних та три комп’ютерні класи загального призначення на 12 робочих місць кожен. У спеціалізованих лабораторіях студенти вивчають дисципліни „Мережні інформаційні технології”, „Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж”, „Операційні системи реального часу”, „Технології паралельних та розподілених обчислень” та інші. У комп’ютерних класах вивчаються дисципліни циклу бакалаврської підготовки та здійснюється загальна комп’ютерна підготовка студентів усіх спеціальностей університету. За вісім років кафедрі вдалося створити розгалужену інтеґровану в комп’ютерну мережу університету технічну базу підготовки бакалаврів, спеціалістів і маґістрів з комп’ютерної інженерії. Її основу складають 92 ПК, об’єднаних у структуровану по лабораторіях та комп’ютерних класах локальну мережу кафедри, яка, у свою чергу, є сеґментом кампусної мережі університету. Вона складається з двох фізично відокремлених сеґментів. Основний сеґмент побудований за ієрархічним принципом, розташований у корпусі № 2 університету, об’єднує спеціалізовані лабораторії та працює під керуванням чотирьох серверів – основного та резервного контролерів-доменів, за допомогою яких здійснюється керування та адміністрування локальної мережі кафедри та маршрутизація з метою доступу до глобальної мережі Інтернет, Web- та FTP-сервера, що забезпечує доступ до методичної літератури, SQL-сервера, який використовується в навчальному процесі.

 

Склад кафедри 2009

Нижній рівень основного сеґмента складається з локальних підмереж спеціалізованих лабораторій програмування, комп’ютерних мереж, комп’ютерних систем, баз даних, також кабінету дипломного проектування. Мережа лабораторії комп’ютерних мереж включає сервер, що використовується в навчальному процесі. На нижньому рівні підключені ПК викладачів, які логічно об’єднанні в окрему робочу групу. ПК викладачів мають більше обчислювальних ресурсів, на них використовується більш різноманітне програмне забезпечення. Користувачі цієї робочої групи мають постійний доступ до мережі Інтернет та більше прав доступу до загальних мережевих ресурсів. У корпусі № 7 розташований додатковий сеґмент локальної мережі кафедри, який складається з трьох комп’ютерних класів загального призначення. Таким чином, на кафедрі 74 робочі місця студентів, 11 робочих місць викладачів та сім серверів.

За останній час багато студентів та викладачів на заняттях використовують особисті портативні ПК, тому для їх доступу до загальних інформаційних ресурсів кафедри в основному сеґменті локальної мережі організований бездротовий доступ WiFi.

Кафедра використовує в навчальному процесі та наукових дослідженнях як ліцензійне, так і вільно розповсюджене (відкрите) програмне забезпечення. До складу ліцензійного входять програмні продукти компанії Microsoft – операційні системи Windows XP/98, Windows 2003 Server, різноманітні сервісні програми, спеціалізоване програмне забезпечення, у тому числі компілятори мов програмування (Visual Basic 6.0, C++, C#), системи керування базами даних (MS SQL Server), спеціалізовані програмні пакети – Visual Studio 6.0, Visio Professional 2002, до відкритого – операційні системи Debian Linux та QNX 6.1, Web-сервер Apache, компілятори Ada-95, GNAT 3.15, Turbo Prolog, СУБД MySQL, спеціалізовані пакети MatLab, HPSIM, NetCracker, GPSS PC, VirTime.

Ліцензійне ПЗ отримано за програмою MSDN Academic Aliance, у якій кафедра бере участь з вересня 2002 року.

Створення технічної бази, методичного забезпечення та покращення кадрового складу кафедри дозволили розпочати багаторівневу підготовку фахівців з комп’ютерної інженерії. Починаючи з 2001 р., кафедра розпочала реалізацію багаторівневої підготовки фахівців з комп’ютерної інженерії – 2001 року була акредитована підготовка фахівців за спеціальністю „Комп’ютерні системи та мережі” за ОКР „спеціаліст”, 2005 року ліцензована, а 2006 року акредитована – за рівнем „маґістр”, а також підготовка спеціалістів за другою вищою освітою за вказаною спеціальністю у центрі післявузівської та довузівської підготовки. На сьогодні кафедра здійснила 10 випусків бакалаврів за напрямом „Комп’ютерна інженерія”, дев’ять випусків спеціалістів та чотири випуски магістрів з комп’ютерних систем та мереж – усього кафедра випустила більше 500 бакалаврів та 450 спеціалістів і маґістрів.

За період з 2000 року за участю викладачів кафедри видані підручник та п’ять навчальних посібників з грифом МОН України, зокрема підручник „Моделювання електромеханічних систем” (автори – А.В. Луговой, Г.Ю. Сисюк та ін.), „Чисельні методи розв’язання задач на персональних комп’ютерах” (автори – А.В. Луговой, Д.М. Смагін та ін.), „Мікропроцесори: архітектура та принципи функціонування” (автори – А.В. Луговой та ін.) , „С++: розв’язок інженерних задач” (автори – А.В. Луговой, Д.М. Смагін та ін), більш як 100 методичних розробок, які використовуються в навчальному процесі. Загальний бібліотечний фонд методичного кабінету кафедри перевищує 7000 примірників.

Протягом 2000–2009 років на кафедрі КІС під керівництвом професора Лугового А.В. виконано чотири держбюджетні науково-дослідні роботи загальним обсягом фінансування більше 500 тис. грн та дві госпдоговірні роботи загальним обсягом фінансування 150 тис.грн. Крім того, виконано дві госпдоговірні роботи під керівництвом доцента Сисюка Г.Ю. обсягом 11 тис. грн. Середньорічний обсяг виконуваних на кафедрі науково-дослідних робіт складає близько 80 тис. грн. Наукові роботи кафедри в основному зосереджені в напрямі розробки та впровадження нових інформаційних технологій. Науковці кафедри опублікували більше 100 статей, отримали 10 патентів на винаходи та зробили більш ніж 40 доповідей на наукових конференціях, що проводились кафедрою, університетом та іншими науковими установами.

Кафедра КІС провела в травні 2003 року науково-технічну конференцію „Інформаційні технології та моделювання”, у вересні 2004 року – міжнародну науково-технічну конференцію SCALNET’04 “Масштабовані системи та комп’ютерні мережі” разом із Жешувським технічним університетом (Польща), а в листопаді 2008 року – реґіональну конференцію „Корпоративні комп’ютерні системи та мережі”. Молоді вчені кафедри та випускники-маґістри постійно виступають з доповідями на щорічній конференції молодих учених та спеціалістів „Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства”.

Доцент кафедри Лашко Ю.В. підготував та 2007 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а доцент Гученко М.І. 2008 року – на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Кафедра приділяє значну увагу науковій роботі студентів як одному з напрямів підготовки резерву викладацького складу. Близько 20 % викладачів кафедри – це випускники минулих років. Організаційно ця робота за останні шість років координується Товариством молодих учених, яке створене 2003 року.

Кафедра підтримує зв’язки з провідними навчальними і науковими установами України та інших країн. Співпраця з фахівцями профільних кафедр НТУУ «КПІ», Харківського національного університету радіоелектроніки, Київського національного авіаційного університету, Харківського національного аерокосмічного університету ім. Жуковського здійснюється за договорами про творчу співдружність. Згідно з ними, видано три навчальні посібники з грифом МОН України, чотири викладачі кафедри пройшли перепідготовку та отримали кваліфікацію системного аналітика. До керівництва аспірантами залучені провідні фахівці вищезазначених навчальних закладів – д-р техн. наук, професор Луцький Г.М., д-р техн. наук, професор Путятін Є.П.

Кафедра тісно співпрацює з провідними підприємствами міста: ВАТ „Укртатнафта”, Холдинговою компанією „АвтоКрАЗ”, ВАТ „Кременчуцький колісний завод”, ВАТ „Кременчуцький завод технічного вуглецю”, ВАТ „Крюківський вагонобудівний завод», ВАТ „Кременчуцький завод дорожніх машин”, ЗАТ „Кременчуцький автоскладальний завод”, ВАТ „Кременчуцький сталеливарний завод”, фірмами, які працюють у галузі ІТ-технологій, тощо. Провідні фахівці підприємств міста беруть участь у роботі Державних екзаменаційних комісій, виступають як рецензенти та керівники дипломних проектів студентів. Зокрема, з 2001 року на базі фірм „Аксон” та „Профікс” діє філія кафедри.

Випускники кафедри працюють на ключових посадах у комп’ютерних відділах переважної більшості промислових підприємств, фінансових установ, організацій бюджетної сфери та торгівлі міста, підприємствах та організаціях Києва, Харкова, Львова, Одеси, Полтави, Кривого Рогу, а також за кордоном у Німеччині, Італії, Данії, Росії, США та Канаді.

За роки існування кафедри її колектив збільшився більш ніж у 5 разів. На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри – це 27 викладачів кафедри, які забезпечують викладання 85 дисциплін базової, загальної інженерної та професійної підготовки студентів усіх спеціальностей. На кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 05.13.03 – «Системи та процеси керування».

Плідна робота професорсько-викладацького складу кафедри за останні п’ять років відзначена на державному та відомчому рівнях. Серед викладачів кафедри – кавалер ордена „За заслуги” ІІІ ступеня (2008 р.), заслужений працівник освіти України (2004 р.), кавалер знака „Петро Могила” (2006 р.) професор Луговой А.В. На кафедрі також працює заслужений винахідник України доцент Селігей О.М. Професор Гученко М.І. та доцент Сисюк Г.Ю. нагороджені почесними грамотами Міністерства освіти і науки України. Керівництво та викладачі кафедри неодноразово нагороджувались почесними грамотами обласної адміністрації, обласної ради та Кременчуцького міськвиконкому та районних рад Кременчука за значний внесок у розвиток національної освіти і науки.