garments business plan argumentative essay global warming scientific research work how to write a college application essay map relatedwww superiorpapers com superiorpapers com

Обчислювальна техніка

Код модуля:

Тип модуля: нормативний

Семестр: перший

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄKTC – 6), аудиторні години – 60 (лекції – 28 годин, лабораторні роботи – 32 години).

Лектор: к.т.н., доцент Славко Олена Геннадіївна

Результати навчання

У результаті вивчення модулю студент повинен:

  • знати інформаційні, арифметичні, логічні, алгоритмічні основи комп’ютерів, принципи побудови і функціонування цифрових комп’ютерів, апаратні складові сучасних комп’ютерних систем, технічні характеристики основних пристроїв комп’ютерів, актуальні проблеми та напрямки розвитку шинних архітектур і периферійних пристроїв сучасних комп’ютерних систем, умови ліцензування та розповсюдження програмного забезпечення, основні стандарти в сфері обчислювальної техніки;

  • уміти керувати операційними системами Windows NT і Linuх з використанням засобів командного інтерфейсу ОС, програмувати в оболонці командного інтерпретатору Windows NT і популярних командних оболонках Linuх, використовувати файлові менеджери FAR Manager, GNU Midnight Commander та їм подібні для виконання повсякденних завдань по керуванню файловими системами та процесами при роботі в середовищі ОС Windows NT і Linux.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

  • комп’ютерні системи;

  • комп’ютерні мережі;

  • системне програмування;

  • адміністрування комп’ютерних систем і мереж;

  • архітектура комп’ютерів.

Зміст навчального модуля:

Інформаційні, арифметичні, логічні та алгоритмічні основи комп’ютерів. Основні принципи організації персональних комп’ютерів. Мікропроцесорне ядро комп’ютера. Системні плати IBM- сумісних комп’ютерів. Архітектура персональних комп’ютерів. Організація зовнішньої пам’яті комп’ютерів. Принципи організації файлових систем.

Рекомендована література:

1. Аляев Ю.А. Тюрин С.Ф. Дискретная математика и математическая логика. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 368 с.

2. Баррет Дж.Д. Linux: Основные команды. Карманный справочник. Пер. с англ. – М.: Кудиц-образ, 2005. – 288 с.

3. Бигелоу С. Устройство и ремонт персонального компьютера. – 2-е изд.: пер. с англ. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2005. – 976 с.

4. Гук М.Ю. Аппаратные интерфейсы ПК. Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2002. – 528 с.

5. Гук М. Шины PCI, USB и FireWire. Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2005. – 540 с.

6. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. –3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 1072 с.

7. Гуц А.К. Математическая логика и теория алгоритмов. Учеб. пособие. – Омск: Издательство Наследие. Диалог-Сибирь, 2003. – 108 с.

8. Дмитриев П.А., Финкова М.А. Настройки BIOS. – 5-е изд. – СПб.: Наука и техника, 2007. – 228 с.

9. Донцов Д. BIOS и тонкая настройка ПК. – СПб.: Питер, 2007.  – 100 с.

10. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 304 с.

11. Игошин В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теории алгоритмов. Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448 с.

12. Карпов Ю.Г. Теория автоматов. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.

13. Колисниченко Д.Н. Аллен Питер В. Linux: полное руководство. – СПб.: Наука и техника, 2006. – 784 с.

14. Мюллер Скотт. Модернизация и ремонт ПК.  – 2-е изд.: пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 1360 с.

15. Робачевский А. ОС Unix. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 528 с.

16. Скловская С.Л. Команды Linux. Справочник. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2004. – 848 с.

17. Соломенчук В.Г., Соломенчук П.В. Железо ПК 2009. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 448 с.

18. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. 7-е изд. – М.: Инфра-М, 2002. – 640 с.

19. Фултон Д. Модернизация и ремонт персональных компьютеров: / Дж. Фултон; пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 507 с.

20. Хопкроф Д.,  Мотвани Р., Ульман Дж.Д. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. – 2-е изд.: Пер. с англ.  – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 528 с.

Форми і методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття, консультації, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (30 %):  контроль знань під час лабораторних занять, перевірка контрольних робіт;

  • Підсумковий контроль (70 %): іспит.

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача ogslavko.

Славко Олена