live teacher homework help login education writing an art essay essay about customs and traditions writing in library books homework help hotline number

Технології критичної програмної інженерії

Код модуля:

Тип модуля: нормативний

Семестр: десятий

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄKTC – 4), аудиторні години – 30 (лекції – 12 годин, лабораторні роботи – 18 годин).

Лектор: к.т.н., доцент Славко Олена Геннадіївна

Результати навчання:

У результаті вивчення модулю студент повинен:

  • основні сучасні інструменти програмної інженерії, основні принципи побудови програм та методології програмування, процес розробки програмного забезпечення: універсального процесу, поточного процесу, стандартного процесу, удосконалення процесу, Push/Pull стратегії, структуру класичної моделі процесу розробки програмного забезпечення, архітектуру програмного забезпечення, основи керування вимогами: види, властивості та формалізація вимог;

  • уміти створювати діаграми класів, розробляти структуру та взаємозв’язки проекту, розробляти документацію до проекту, працювати з декількома версіями проекту, проектувати системи критичного значення та системи реального часу, забезпечувати безпеку та стабільність проектованих критичних систем.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

  • комп’ютерні системи;

  • комп’ютерні мережі;

  • програмування;

  • адміністрування комп’ютерних систем і мереж;

  • архітектура комп’ютерів.

Зміст навчального модуля:

Основні поняття програмної інженерії, життєвий цикл програмного забезпечення (каскадна (водоспадна), спіральна, ітераційна, еволюційна моделі життєвого циклу програмного забезпечення), види життєвого циклу програмного забезпечення (моделі життєвого циклу Microsoft Solution Framework (MSF), Rational Unified Process (RUP), Extreme Programming (XP)), основні інструменти, методи і технології розробки програмних проектів і систем критичного значення (ієрархія понять в технології програмування, показники якості програмних систем, розробка критичних систем).

Рекомендована література:

1. Ковалюк Т. В. Основи програмування : підручник для вищих навчальних закладів / Т. В. Ковалюк. – СПб. : Питер, 2005. – 384 с.

2. Мацяшек Л. А. Анализ требований и проектирование систем / Л. А. Мацяшек. – М. : «Вильямс», 2002. – 430 c.

3. Спинеллис Д. Анализ программного кода / Д. Спинеллис. – М. : «Вильямс», 2004. – 524 c.

4. Липаев В. В. Программная инженерия. Методологические основы / В. В. Липаев. – Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : ТЕИС, 2006. – 608 c.

5. Куперштейн В. И. Microsoft Project 2010 в управлении проектами / Под общей  редакцией  А. В. Цветкова.  –  СПб. :  БХВ  –  Петербург,  2011.  –  416  с.

6. Четфилд К., Джонсон  Т. Microsoft Project 2010. Русская версия. Шаг за шагом / К. Четфилд,  Т. Джонсон;  пер.  с  англ.  –  М. :  ЭКОМ  Паблишер,  2011.  –  656 с.

7. Соммервилл И. Инженерия  программного  обеспечения,  6-е  изд. :  Пер.  с  англ. / И. Соммервилл.  –  М. : "Вильямс", 2002. – 624 с.

8. Лавріщева К. М. Програмна інженерія / К. М. Лавріщева. – К., 2008. – 319 с.

9. Ковалюк Т. В. Основи програмування / Т. В. Ковалюк. – СПб. : Питер, 2005. – 384 с.

10. Ткаченко О. М. Комп'ютерне програмування. Навчальний посібник / О. М. Ткаченко. – К. : "Аграр Медіа Груп", 2014. – 196 с.

11. Software Engineering Tutorial [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.tutorialspoint.com/software_engineering/.

12. Підручник "Програмна інженерія" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.programsfactory.univ.kiev.ua/content/books/2.

13. Новиков Д. А. Управление проектами: организационные механизмы: Учеб. пособие / Д. А.  Новиков. –  М. : ПМСОФТ, 2007. – 140 с.

14. Microsoft Project 2010 [Электронный ресурс]. – Microsoft Project 2010 Ribbon Guide. – Режим доступа:  http://www.microsoft.com/project/en/us/ribbon_ guide.aspx.

15. MS Project  2010  –  Система  управления  проектами  №  1  [Электронный  ресурс].   –   Видеозапись   курса   по   MS   Project   2010.   –   Режим   доступа: http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=260.

16. Книги. Программирование [Электронный ресурс]. – Microsoft Project 2010: The Missing Manual. – Режим  доступа: http://books.tr200.ru/v.php?id=391700.

Форми і методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття, консультації, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (30 %):  контроль знань під час лабораторних занять, перевірка контрольних робіт;

  • Підсумковий контроль (70 %): іспит.

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача ogslavko.

Славко Олена