doctoral dissertation help purpose pediatrics personal statement how to write a personal statement for phd admission assignment.com who should write my business plan persuasive speech on drunk driving

Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж

Код модуля:

Тип модуля: обов’язковий

Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 150(кредитів ЄКТС – 5) аудиторні годин 38 (лекцій – 16,  лабораторних занять – 22)

Лектор: к.т.н., професор Луговой Анатолій Васильович

Результати навчання:

У результаті вивчення модулю студент повинен:

 • знати класифікацію комп’ютерних мереж, особливості сучасних мережних технологій, апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж, методи проектування локальних мереж конкретного призначення, дослідження в сфері комп’ютерних мереж та тенденції розвитку сучасних мережевих технологій.

 • вміти орієнтуватися у сучасних технологіях і підходах до проектування сучасних комп’ютерних систем та мереж, використовувати сучасні пакети моделювання та проектування комп’ютерних мереж, виконувати розрахунки показників продуктивності проектних мереж.

Спосіб навчання: аудиторні заняття та самостійна робота.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • комп’ютерні системи;

 • комп’ютерні мережі;

 • мережні інформаційні технології,

 • мережні операційні системи.

Зміст навчального модуля: Основні поняття в сфері стандартизації і технології побудови комп’ютерних систем та мереж, еталонна модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI, технології глобальних і локальних  мереж, методи забезпечення якості передачі даних, принципи проектування і моделювання сучасних комп’ютерних систем та мереж.

Рекомендована література:

 1. Кулябов Д.С., Королькова А.В. Архитектура и принципы построения современных сетей и систем телекоммуникаций: Учеб. Пособие. –М.:РУДН, 2008. – 281 с.

 2. Семенов Ю.В. Проектирование сетей связи следующего поколения. – СПб.: Наука и техника, 2005.–С.169-183

 3. Гольдштейн А.Б., Гольштейн Б.С. Технологии и протоколы MPLS. – СПб.: Наука и техника, 2005. – С. 169 – 183.

Форми та методи навчання:

Лекції,  лабораторні заняття, самостійна робота, реферат.

Методи і критерії оцінювання:

 • поточний контроль (80 %): контроль знань під час лабораторних занять, реферат;

 • підсумковий контроль (20 %, іспит)

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача lugovoy.

Луговой Анатолий