covering letters for employment acknowledgement term paper custom power point presentation essay on the mass media help writing a paper

Проектування комп’ютерних систем та мереж

Код модуля:

Тип модуля: обов’язковий

Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 165 (кредитів ЄКТС – 5,5) аудиторні годин 48 (лекцій – 16, практичних занять – 16, лабораторних занять – 16)

Лектор: к.т.н., професор Луговой Анатолій Васильович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

  • знати загальноприйняту класифікацію комп’ютерних систем та мереж, принципи побудови їх структури, алгоритми і способи керування в мережах, принципи та методи проектування мереж передачі даних різної складності;

  • уміти оцінювати ефективність комп’ютерних систем та мереж, здійснювати синтез топології мереж заданого розміру; оптимізувати потоки даних в мережах з урахуванням надійності; досліджувати ефективність мереж та знаходити шляхи її підвищення.

Спосіб навчання: аудиторні заняття та самостійна робота.

Необхідні обов’язкові та супутні модулі:

  • архітектура обчислювальних систем;

  • комп’ютерні системи;

  • комп’ютерні мережі;

  • системне програмне забезпечення;

Зміст навчального модуля:

Основні принципи побудови комп’ютерних систем та мереж; вибір архітектури комп’ютерних мереж; технології і методи доступу в мережах з різною топологією; методи оцінки ефективності комп’ютерних мереж; стандарти ІЕЕЕ802 на комп’ютерні мережі; мережі Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet та інші високошвидкісні мережі.

Рекомендована література:

  1. Росляков А.В. Сети следующего поколения. Часть II / Учебное пособие. – Самара: ПГАТИ, 2008. – С.123–147

  2. Семенов Ю.В. Проектирование сетей связи следующего поколения. – СПб.: Наука и техника, 2005.–С.169-183

Форми та методи навчання:

Лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота, курсовий проект.

Методи і критерії оцінювання:

  • поточний контроль (80 %): контроль знань під час практичних та лабораторних занять, курсовий проект;

  • підсумковий контроль (20 %, іспит)

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача lugovoy.

Луговой Анатолий