report writing service home economics coursework help things i want to do in my life essay business continuity plans and disaster recovery plans

Патентознавство та авторське право

Код модуля:

Тип модуля: обов’язковий

Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 90(кредитів ЄКТС – 3) аудиторні годин 22 (лекцій – 10,  практичних занять – 12)

Лектор: к.т.н., професор Луговой Анатолій Васильович

Результати навчання:

У результаті вивчення модулю студент повинен:

  • Знати основні ознаки об’єктів патентного та авторських прав, способи та процедури їх охорони, законодавство України та міжнародне законодавство в сфері охорони авторського та патентного прав, місце і роль інтелектуальної власності в соціально-економічному розвитку суспільства;

  • Уміти визначати об’єкти і суб’єкти патентного і авторського прав, підготувати документи для оформлення прав інтелектуальної власності вибрати підходи та методи для оцінки власності прав інтелектуальної власності, виявляти порушення прав інтелектуальної власності.

Спосіб навчання: аудиторні заняття та самостійна робота.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

  • вища математика;

  • фізика;

  • комп’ютерна схемотехніка,

  • основи права.

Зміст навчального модуля: Основні поняття патентного і авторського прав, набуття прав інтелектуальної власності, правова охорона об’єктів інтелектуальної власності, економіка інтелектуальної власності, система захисту прав інтелектуальної власності.

Рекомендована література:

  1. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: конспект лекцій. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2004, – 172 с.

  2. Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

Форми та методи навчання:

Лекції,  практичні заняття, самостійна робота, реферат.

Методи і критерії оцінювання:

  • поточний контроль (80 %): контроль знань під час практичних занять, реферат;

  • підсумковий контроль (20 %, залік)

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача lugovoy.

Луговой Анатолий