how to write an essay response ice cream shop business plan business plan cover sheet example example methodology dissertation literature reviews in research college essay writer for pay

Методологія та організація наукових досліджень

Код модуля:

Тип модуля: обов’язковий

Обсяг модуля:Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні годин 22 (лекцій – 12, практичних занять – 10)

Лектор: к.т.н., професор Луговой Анатолій Васильович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати які етапи включає науково-дослідна робота, як здійснювати вибір напряму і планування роботи, як вибрати методи дослідження;

 • уміти розробити план проведення науково-дослідної роботи, спланувати і провести експеримент, виконати статистичну обробку отриманих результатів, робити узагальнюючі та пояснювальні висновки.

Спосіб навчання: аудиторні заняття та самостійна робота.

Необхідні обов’язкові та супутні модулі:

 • вища математика;

 • теорія електричних кіл;

 • математична статистика;

 • теорія планування експериментів;

 • комп’ютерні системи та мережі.

Зміст навчального модуля:

Основні поняття і визначення наукового дослідження. Методи організації наукових досліджень. Планування та проведення експериментальних досліджень. Обробка результатів експерименту. Побудова математичних моделей. Формулювання висновків. Способи представлення результатів наукового дослідження.

Рекомендована література:

 1. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник.–К.:2003.–116 с.

 2. Бойко Н.Г., Федоров О.В. Основы научных исследований. Курс лекций (для студентов инженерных специальностей). – Донецк: ДонНТУ, 2007. – 76 с.

Форми та методи навчання:

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, реферат.

Методи і критерії оцінювання:

 • поточний контроль (80 %): практичні заняття, реферат, лекції;

 • підсумковий контроль (20 %, залік)

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача lugovoy.

Луговой Анатолий