the process of writing a research paper college essays mental illness dspace mit phd thesis psychology master thesis doctoral dissertation writing services johannesburg

Інтелектуальна власність

Код модуля:

Тип модуля: обов’язковий

Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 30(кредитів ЄКТС – 1) аудиторні годин 10 (лекцій – 6,  практичні заняття – 4)

Лектор: к.т.н., професор Луговой Анатолій Васильович

Результати навчання:

У результаті вивчення модулю студент повинен:

  • Знати основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності, ознаки об’єктів і суб’єктів права інтелектуальної власності, місце та роль інтелектуальної власності, в соціально-економічному розвитку суспільства, способи та процедури правової охорони інтелектуальної власності;

  • Вміти визначати об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності, підготувати первинні документи на об’єкти інтелектуальної власності, вибрати підходи та методи для оцінки вартості прав інтелектуальної власності, виявляти порушення прав інтелектуальної власності.

Спосіб навчання: аудиторні заняття та самостійна робота.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

  • вища математика;

  • фізика;

  • комп’ютерна схемотехніка,

  • основи права.

Зміст навчального модуля: Основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності, об’єкти права інтелектуальної власності, складові системи охорони інтелектуальної власності в Україні, набуття прав інтелектуальної власності, правова охорона об’єктів авторського права і об’єктів промислової власності .

Рекомендована література:

  1. Інтелектуальна власність в Україні: правові основи і практика. У 4-х томах/ За заг. ред. О.Д. Святоцького. К.: Видавничій дім «Ін Юре», 1999.

  2. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності: конспект лекцій. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2004, – 172 с.

Форми та методи навчання:

Лекції,  практичні заняття, самостійна робота, реферат.

Методи і критерії оцінювання:

  • поточний контроль (80 %): контроль знань під час практичних занять, реферат;

  • підсумковий контроль (20 %, залік)

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача lugovoy.

Луговой Анатолий