dns research paper lands end buying essay professional writing uf best rated essay writing service the best homework help sites

Прикладне програмування в комп'ютерних мережах

Код модуля:

Тип модуля: нормативний

Семестр: одинадцятий

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 225 (кредитів ЄKTC – 7,5), аудиторні години – 84 (лекції – 32 годин, лабораторні роботи – 52 годин).

Лектор: к.т.н., Костенко Павло Павлович

Результати навчання:

У результаті вивчення модулю студент повинен:

Знати: теоретичні основи інформатики та експлуатаційні характеристики комп’ютерної техніки; архітектуру,  технічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем; основи алгоритмізації; особливості функціонування комп’ютерних мереж і сервіси мережі Інтернет; системи обробки різноманітної інформації та методи запровадження діалогу при вирішенні поставлених завдань.

Вміти: використовувати можливості програмного забезпечення для реалізації  прикладних завдань; використовувати можливості комп’ютерних мереж та користуватися сервісами мережі Інтернет.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • обчислювальна техніка;

 • комп’ютерні системи;

 • програмування;

 • мережні інформаційні технології;

 • системне програмне забезпечення.

Зміст навчального модуля:

Простір імен System.Net. Робота з сокетами, TCP, FTP и UDP. робота з мережею засобами класу WebClient.  FTP клієнт на C #.

Рекомендована література:

 1. Буров Є.  „Комп’ютерні мережі”. 2-ге оновлене і доповн. вид. Львів: БаК, 2003.

 2. Зайченко Ю.П. Комп’ютерні мережі. – К.: Слово, 2003. – 256 с.

 3. Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П. Комп’ютерні мережі. Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – К.: ВД "Слово", 2010. – 520 с.

 4. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: навч. посіб. – 2-ге вида. – К.: Каравела, 2012. – 224 с.

 5. Лунтовський А.О. Проектування та дослідження комп’ютерних мереж: навч. посіб. – К.: Університет "Україна". 2010. – 361 с.

 6. Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. Архітектура комп’ютера. – Навчальний посібник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. – 264 с.

 7. Микитишин А.Г., Митник М.М. Стухляк П.Д., Пасічник В.В. Комп’ютерні мережі. Навч. посіб.- Львів, "Магнолія 2006", 2013. – 256 с.

 8. Олифер В.Г. , Олифер Н.А. "Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Издание 4-ое.," уч. пособие для вузов. – Петербург, 2010.  – 944 с.

 9. Шеховцов В.А. Операційні системи. – К.: Видавнича група ВНV, 2008. – 576 с.

 10. Чернега В., Платтнер Безпровідні комп’ютерні мережі. Навчальний посібник для технічних університетів.- К.: Кондор-Виддавництво, 2013. – 238 с.

Форми і методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття, консультації, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30 %):  контроль знань під час лабораторних занять, перевірка контрольних робіт;

 • Підсумковий контроль (70 %): залік

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача ppkostenko.

Костенко Павло