non plagiarized term papers writing abstract for dissertation custom writing essay service how to write an a essay preface of phd thesis

Організація Баз Даних

Код модуля:

Тип модуля: нормативний

Семестр: п’ятий, шостий

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄKTC – 9), аудиторні години – 114 (лекції – 48 годин, лабораторні роботи – 66 годин).

Лектор: к.т.н., Костенко Павло Павлович

Результати навчання:

У результаті вивчення модулю студент повинен:

Знати: моделі даних; архітектуру побудови СУБД; основні положення, підходи та етапи проектування бази даних; основи проектування реляційних БД з використанням моделі сутність-зв'язок; основи мови SQL; основи паралельної обробки транзакцій в БД, які розраховані на багато користувачів; основи безпеки БД; основи побудови і розвитку об'єктно-орієнтованих СУБД; основи баз знань.

Вміти: проектувати бази даних з використанням ER-моделі; проектувати реляційні бази даних на основі принципів нормалізації; використовувати мову SQL для визначення даних та їх маніпулюванням в СУБД Microsoft Access; встановлювати програмне забезпечення Oracle Client та налаштовувати з'єднання Oracle Client з БД Oracle Server.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

  • обчислювальна техніка;

  • комп’ютерні системи;

  • програмування;

  • системне програмне забезпечення.

Зміст навчального модуля:

Модуль 1. Основи баз даних. Структури пам’яті та індексні структури СКБД. Реляційна алгебра. Data TYPEs. SQL. Entity Relationship (E/R) Diagrams. SQL Subqueries.

Модуль 2. NoSQL основи. Mongo DB.  Migrating from
RDBMS to MongoDB. MongoDB, Hadoop, & Spark. Schema Design.

Рекомендована література:

1. Архипенков С. Аналитические системы в базе Oracle Express OLAP. Проэктирование, создание, сопровождение / С. Архипенков. — М. :Диалог-МИФИ, 1999. — 320 с.

2. Бази даних у питаннях i відповідях : навч. посiбн. / В. В. Чубук, Р. М. Чен, Л. А. Павленко, В. I. Клименко. — Харкiв : Вид. ХНЕУ, 2004. — 288 с.

3. Байдачный С. С. NET Framework. Секреты создания Windowsприложений / С. С. Байдачный. — М. : СОЛОН-Пресс, 2004. — 496 с.

4. Гаврилова Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский. — СПб. : Питер, 2000. — 384 с.

5. Грюнвальд Р. Oracle. Справочник / Р. Грюнвальд, Д. Крейпс. — СПб. : Символ-Плюс, 2005. — 976 с.

6. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт.— 8-е изд. — М. : Вильямс, 2005. — 1328 с.

7. ДСТУ 2874-94. Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни та визначення. — К. : Держстандарт України, 1995. — 29 с.

8. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення. — К. : Держстандарт України, 1995. — 32 с.

9. Інформаційні системи і технології в економіці : посібн. / за ред. В. С. Пономаренка. – К. : Академія, 2002. — 544 с.

10. Карпова Т. Базы данных. Модели, разработка, реализация : учебник / Т. Карпова. — СПб. : 2001. — 302 с.

11. Когаловский М. Р. Перспективные технологии информационных систем / М. Р. Когаловский. — М. : ДМК Пресс ; М. : Компания "АйТи", 2003. — 288 с. (Серия "ИТ Экономика").

12. Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных (Эволюция технологий. Технологии и стандарты. Инфраструктура. Терминология) / М. Р. Когаловский. — М. : Финансы и статистика. 2002. — 836 с.

13. Конноли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение / Т. Конноли // Теория и практика, 2-е изд. ; пер. с англ. ; учебн. пособ. – М. : Издательский дом "Вильямс", 2000. — 1120 с.

14. Крѐнке Д. Теория и практика построения баз данных / Д. Крѐнке. — 8-е изд. — СПб. : Питер, 2003. — 800 с. 15. Кузин А. В. Базы даннях : учебн. пособ. для студентов высш. учебн. заведений / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. — 2-e изд., стер. — М. : Издательский центр "Академия", 2008. — 320 с.

16. Луни К. Oracle database 10g. Полный справочник. Том 1 / К. Луни. — СПб. : ИД "Питер", 2006. — 700 с.

17. Луни К. Oracle database 10g. Полный справочник. Том 2 / К. Луни. — СПб. : ИД "Питер", 2006. — 716 с.

18. МакДональд К. Oracle PL/SQL для профессионалов: практические решения / К. МакДональд, Х. Кац, Б. Кристофер ; пер. в англ. — СПб. : ООО "Диасофт ЮП", 2005. — 560 с.

19. Маклаков С. В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite / С. В. Маклаков. — М. : Диалог-МИФИ, 2003. – 432 с.

20. Марков А. С. Базы данных. Введение в теорию и методологию : учебник / А. С. Марков, К. Ю. Лисовский. — М. : Финансы и статистика, 2006. — 512 с.

21. Меградж З. Розработка приложений для электронной коммерции на Oracle8g и Java / З. Меградж. — М. : ИД "Вільямс", 2001. — 592 с.

22. Мишенин А. И. Теория экономических информационных систем. Практикум : учебн. пособ. / А. И. Мишенин, С. П. Салмин — М. : Финансы и статистика, 2005. — 192 с.

23. Пасічник В. В. Організація баз даних та знань / В. В. Пасічник, В. А. Резніченко. — К. : Видавнича група BHV, 2006. — 384 c.

24. Пономаренко В. С. Інструментальні засоби розробки та підтримки баз даних розподілених інформаційних систем / В. С. Пономаренко, Л. А. Павленко. — Харків : Вид. ХДЕУ, 2001. — 132 с.

25. Райордан Р. Основы реляционных баз данных / Р. Райордан ; пер. с англ. — М. : Издательско-торговый дом "Русская редакция", 2001. — 384 с.

26. Роб П. Системы баз данных: проектирование, реализация и управление / П. Роб, К. Коронер ; пер. с англ. — СПб. : БХВ-Петербург, 2004. — 1040 с.

27. Ролланд Фред Д. Основные концепции баз данных / Фред Д. Ролланд ; пер. с англ. — М. : ИД "Вильямс", 2002. — 256 с.

28. Саймон А. Р. Стратегические технологии баз данных: менеджмент на 2000 год / А. Р. Саймон. — М. : Финансы и статистика, 1999. — 479 с.

29. Сеппа Д. Программирование на Microsoft ADO.NET. Мастеркласс / Д. Сеппа ; пер. с англ. — СПб. : Питер, 2007. — 764 с.

30. Троелсен Э. С# и платформа NET. Библиотека программиста / Э. Троелсен. — СПб. : Питер, 2004. — 796 с.

31. Ульман Д. Введение в системы баз данных / Д. Ульман, Д. Уидом. — М. : Лори, 2000. — 379 с.

32. Фирштейн С. Oracle PL/SQL для профессионалов, 3 изд. / С. Фирштейн, Б. Прибыл. — СПб. : ИД "Питер", 2003. — 941 с.

33. Харитонова И. А. Office Access 2003 / И. А. Харитонова. — СПб. : Питер, 2004. — 464 с.

34. Харрингтон Д. Р. Проектирование реляционных баз данных / Д. Р. Харрингтон. — М. : Лори, 2006. — 241 с.

35. Хомоненко А. Д. Базы данных : учебник для высших учебных заведений / А. Д. Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев. — СПб. : Корона, 2004. — 736 с.

36. Шекхар Ш. Основы пространственных баз данных / Ш. Шекхар, С. Чаула ; пер. с англ. — М. : КУДИЦ-Образ, 2004. — ЗЗ6 с.

37. Энсор Д. Oracle. Проектування баз даних / Д. Энсор, Й. Стивенсон. — К. : "BHV", 1999. — 560 с.

38. Сингх Л. Oracle 7.3. Пособие разработчика / Л. Сингх, К. Лей, Д. Сафьян. — К. : ДиаСофт, 1997. — 736 с.

39. Ричардс М. Oracle 7.3. Энциклопедия пользователя / М. Ричардс. — К. : ДиаСофт, 1997. — 832 с.

Форми і методи навчання: Лекції, лабораторні заняття, консультації, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (30 %):  контроль знань під час лабораторних занять, перевірка контрольних робіт;

  • Підсумковий контроль (70 %): залік, екзамен, курсовий проект

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача ppkostenko.

Костенко Павло