cheap college paper phd thesis proposal law research papers on criminal justice family essay writing website project management

Комп'ютерні мережі

Код модуля:

Тип модуля: нормативний

Семестр: сьомий, восьмий

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄKTC – 8), аудиторні години – 100 (лекції – 48 годин, лабораторні роботи – 52 годин).

Лектор: к.т.н., Костенко Павло Павлович

Результати навчання:

У результаті вивчення модулю студент повинен:

Знати: стандартизацію, класифікацію, структуру комп’ютерних мереж; загальні принципи побудови комп’ютерних мереж; методи кодування та мультиплексування даних; характеристики основних технологій локальних комп’ютерних мереж; характеристики основних технологій глобальних комп’ютерних мереж; основні мережні сервіси Internet;

Вміти: правомірно отримувати та фіксувати дані про використання комп’ютерних мереж та засобів телекомунікацій з метою попередження, розкриття злочинів; раціонально планувати свою діяльність залежно від поставленої мети та оперативної обстановки; ефективно застосовувати комп’ютерні мережі та засоби телекомунікацій у межах своєї професійної діяльності; оперативно усувати прості несправності технічних засобів, що використовуються.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • обчислювальна техніка;

 • комп’ютерні системи;

 • програмування;

 • системне програмне забезпечення.

Зміст навчального модуля:

Модуль 1. Архітектура сучасних КМ. Модель OSI. Фізичний рівень OSI. Data Link Layer. OSI Network Layer. IP – адресація. Маршрутизація в КМ та протоколи маршрутизації.

Модуль 2. OSI Transport Layer. Wi-Fi. Використання IPSec для захисту даних. SSL, TLS and DTLS. HTTP/2.

Рекомендована література:

 1. Дуглас Камер. Сети TCP/IP, том 1. Принципы, протоколы и структура = Internetworking with TCP/IP, Vol. 1: Principles, Protocols and Architecture. – М.: «Вильямс», 2003. – С. 880. – ISBN 0-13-018380-6.

 2. Иванова Т.И. Корпоративные сети связи / Т.И. Иванова. – М.: Эко-Трендз, 2001. – 178 с.

 3. Ирвин Дж. Передача данных в сетях: инженерный подход / Дж. Ирвин, Д. Харль. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 448 с.

 4. Кеннеди Кларк, Кевин Гамильтон. Принципы коммутации в локальных сетях Cisco. – М.: Вильямс, 2003.

 5. Куроуз Дж. Росс К. Компьютерные сети, 4-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

 6. Новиков Ю. В., Кондратенко С. В. Основы локальных сетей. Курс лекций. – М.: Интернет-университет информационных технологий, 2005. – ISBN 5-9556-0032-9.

 7. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для ВУЗов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2011.

 8. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: Підручник для вищіх навчальних закладів./ П.П.Воробієнко, Л.А.Нікітюк, П.І.Резніченко. – К.: САММІТ-КНИГА, 2010.

 9. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Новые технологии и оборудование ІР-сетей. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000.

 10. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – 2-е изд. СПб.: Питер, 2008.

 11. Р. Стивене. Протоколы ТСР/ІР. Практическое руководство. – Спб.: БХВ, 2003.

 12. Руководство по технологиям объединенных сетей. 4-е изд. – М.: Вильямс, 2005.

 13. Р. Моримото, М. Ноэл, К. Амарис, Э. Аббейт. Microsoft Exchange Server 2010. Полное руководство = Exchange Server 2010 Unleashed. – М.: «Вильямс», 2010. – С. 1280.

 14. Столлиигс В. Передача данных, 4-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

 15. Столлиигс В. Современные компьютерные сети, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003.

 16. Уэнделл Одом. Компьютерные сети. Первый шаг // Computer Networking First-step. – М.: «Вильямс», 2005. – С. 432.

 17. Филимонов А.. Построение мультисервисных сетей Ethernet. – М.: BHV, 2007. ISBN 978-5-9775-0007-4.

 18. Шринивас Вегешиа. Качество обслуживания в сетях ІР. – М.:Вильямс, 2003.

Форми і методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття, консультації, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30 %):  контроль знань під час лабораторних занять, перевірка контрольних робіт;

 • Підсумковий контроль (70 %): залік, екзамен, курсовий проект

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача ppkostenko.

Костенко Павло