writing help usask what is a phd dissertation defense invisible man essays buy an already written essay research paper about english writing an academic resume

Інженерія програмного забезпечення

Код модуля:

Тип модуля: нормативний

Семестр: шостий, сьомий

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄKTC – 8), аудиторні години – 102 (лекції – 44 годин, лабораторні роботи – 58 годин).

Лектор: к.т.н., Костенко Павло Павлович

Результати навчання:

У результаті вивчення модулю студент повинен:

 • основні поняття інженерії програмного забезпечення; основні принципи управління процесом розробки програмного забезпечення; основні принципи архітектурного та об’єктно-орієнтованого проектування програмного забезпечення.

 • застосовувати набуті знання з інженерії програмного забезпечення при розв’язанні практичних задач.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • обчислювальна техніка;

 • комп’ютерні системи;

 • комп’ютерні мережі;

 • програмування;

 • системне програмне зебезпечення.

Зміст навчального модуля:

Модуль 1. Формування вимог до програмного забезпечення. Розробка вимог до ПЗ. Виявлення та аналіз вимог. Документування та аналіз вимог до ПЗ. Модифікування вимог. Планування та керування вимогами. Помилки менеджерів при плануванні проектних робіт. CASE-засоби і їх застосування, в процесі розробки інформаційних систем. Стандарти моделювання IDEF. Уніфікована мова моделювання UML. Діаграми UML

Модуль 2. Тестування: основні поняття. Тестування і життєвий цикл ПО. Дефекти в тестуванні. Методи складання тестових сценаріїв. Особливості тестування додатків. Види тестування додатків. Автоматизація тестування. Управління тестуванням і менеджмент.

Рекомендована література:

 1. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник. - 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Финансы и статистика, 2011. — 544 с.

 2. Петров В. Н. Информационные системы. — СПб.: Питер, 2003. — 688 с.

 3. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения: Вильямс, 2002. – 624 с.

 4. Липаев В. В. Надежность программных средств. М.: СИНТЕГ – 1998, с.

 5. Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения: Учебник. –СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

 6. Боэм Б.У. Инженерное проектирование программного обеспечения: Пер. с англ. – М.: Радио и связь. 1985. – 512 с.

 7. Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А.. Язык UML Руководство пользователя.

 8. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения: Пер. с англ. – М.: Кондор, 1992. – 512 с.

Форми і методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття, консультації, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30 %):  контроль знань під час лабораторних занять, перевірка контрольних робіт;

 • Підсумковий контроль (70 %): залік, екзамен, курсовий проект

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача ppkostenko.

Костенко Павло