using a dissertation writing service writing a book review for free how to write a good introduction for a dissertation benson donna dissertation english

Мережні інформаційні технології

Код модуля:

Тип модуля: нормативний

Семестр: дев’ятий, десятий

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄKTC – 8), аудиторні години – 96 (лекції – 30 годин, лабораторні роботи – 50 годин, практичні заняття – 16 годин).

Лектор: к.т.н., Костенко Павло Павлович

Результати навчання:

У результаті вивчення модулю студент повинен:

Знати: типові технології передачі даних; особливості каналів зв’язку та квантування сигналів за рівнем і часом; математичні та фізичні основи передачі та прийому інформації; принципи керування потоками інформації при передаванні та прийманні; принципи функціонування пошукових машин  Internet; принципи функціонування технологій пошукового просування сайтів.

Вміти: налаштовувати існуючі технології збору, обробки, аналізу, передачі та зберігання інформації, на базі сучасних операційних системи Windows 7,8, Linux, iOS, для x86, x64 розрядної архітектури;     проводити тестування функціонування інформаційних технологій, алгоритмів та програмних засобів їх реалізації, протоколів, апаратних та програмних технологій  комп’ютерних систем та мереж у межах задач зберігання, трансляції, передачі та модифікації даних.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • обчислювальна техніка;

 • комп’ютерні системи;

 • комп’ютерні мережі;

 • програмування;

 • системне програмне забезпечення.

Зміст навчального модуля:

Модуль 1. Виникнення і розвиток ІТ. Поняття інформаційної технології. Нова інформаційна технологія. Мета інформатизації та впровадження ІТ.  Схема передачі, накопичення та обробки інформації. Етапи життєвого циклу програмного продукту. Технічні та програмні засоби реалізації інформаційних процесів. Пристрої зв'язку і телекомунікації. Засоби мультимедіа. Склад і класифікація комп'ютерних мереж. Підключення мережі до Internet.   Мережеві сервіси та технології. Гіпертекстові технології обробки даних.

Модуль 2. Сервіси (служби) Internet. Служба віддаленого управління комп'ютером Telnet. Електронна пошта. Служба телеконференцій. Служба передачі файлів (FTP). Служба IRC (Internet Relay Chat). Технології пошуку інформації в Internet. Технології функціонування пошукових роботів. Алгоритми індексації Internet-ресурсів. Інформаційні технології пошукового просування сайтів

Рекомендована література:

 1. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере / Под ред. Н.В. Макаровой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 256 с.: ил.

 2. Симонович С.В. Информатика (базовый курс). -СПб, Питер, 2005 г.

 3. Информационные технологии управления: Учебное пособие/ Под ред. Ю.М. Чекасова. – М.: ИНФРА-М, 2001.

 4. Корнеев И.К., Машурцев В.А. Информационные технологии в управлении. – М.:ИНФРА-М, 2001.

 5. Савицкий Н.И. Технологии организации, хранения и обработки данных: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 232 с. – (Серия «Высшее образование»).

 6. Гончаров А. Компьютер для менеджера. Самоучитель. – СПб: «Питер», 2000.

 7. Брукшир Дж. Информатика и вычислительная техника 7-е изд. - – СПб.: Питер, 2004, -620 с.:ил.

 8. Дорот В.Л., Новиков Ф.А. Толковый словарь современной компьютерной лексики. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004, -608 с.:ил.

 9. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2006. – 958 с.: ил.

 10. Горшунов И.С. Работа с пакетом Microsoft Office. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2004 г. – 208 с.: ил.

 11. Малых Н., BiLim Systems Ltd. Сетевые технологии. Глоссарий сетевых терминов. http://www.citforum.ru/nets/glossey/.

 12. Электронное учебное пособие "Современные информационные технологии в образовании". http://sgpu2004.narod.ru/infotek/index.htm.

 13. Internet-портал Центра информационных технологий [Электронный ресурс]: / — Режим доступа: http//www.citforum.ru.

 14. Internet-портал CPUSPEED тестирования и натроики информационных

систем [Электронный ресурс] : / — Режим доступа: http//cpuspeed.narod.ru.

Форми і методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття, консультації, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30 %):  контроль знань під час лабораторних занять, перевірка контрольних робіт;

 • Підсумковий контроль (70 %): залік, екзамен, курсовий проект

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача ppkostenko.

Костенко Павло