cheap papers online morehouse admissions essay offence and defence of infanticide help homework inductive reasoning master thesis opponent

Керування розробкою програмних систем

Код модуля:

Тип модуля: вибірковий

Семестр: одиннадцятий.

Обсяг модуля:Загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4,0), аудиторні годин 42 (лекцій – 18, лабораторних занять – 24)

Лектор: к.т.н., старший викладач Костенко Анна Вікторівна

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • уміти класифікувати програмні системи за рівнем складності, оцінки вартості та трудомісткості;

 • представляти опис систем в термінах мов моделювання;

 • мати достатньо повне уявлення про особливості групової (командної) роботи над програмними проектами;

 • набути практичних навичок роботи з будь­якою CASE­системою від проекту до прототипу системи;

 • уміти оформлювати програмну документацію на всіх етапах циклу розробки та впровадження системи.

Спосіб навчання: аудиторні заняття та самостійна робота.

Необхідні обов’язкові та супутні модулі:

 • об’єктна-орієнтоване програмування;

 • комп’ютерні системи;

 • комп’ютерні мережі;

 • мережні інформаційні технології;

 • інженерія програмного забезпечення;

 • адміністрування комп’ютерних систем і мереж;

 • технології критичної програмної інженерії.

Зміст навчального модуля:

Методології моделювання та проектування великих програмних систем. CASE­засоби і особливості їх застосування. CASE­система Rational Rose. Контроль за процесом розробки і звітність згідно з рекомендаціями RUP. «Водоспадні» (класичні) та «спіральні» (ітеративно-інкрементальні) методології розробки програмного забезпечення. гнучкі (Agile) методології розробки програмного забезпечення.

Рекомендована література:

 1. «PMBOK. Руководство к Своду знаний по управлению проектами», 3-е изд., PMI, 2004.

 2. Paulk, Mark C., and others, Capability Maturity Model for Software, Version 1.1 (CMU/SEI-93-TR-24). Pittsburgh, Pa.: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 1993.

 3. Филипп Крачтен, «Введение в Rational Unified Process», Вильямс, 2002 г.

 4. Torgeir Dingsøyr, Tore Dybå, Nils Brede Moe. Agile Software Development: Current Research and Future Directions. — Springer. 2010.

 5. Watts S. Humphrey, «The Team Software Process (TSP)», Technical Report CMU/SEI, 2000.

 6. Barry Boehm, et al. «Software cost estimation with COCOMO II». Englewood Cliffs, NJ:Prentice-Hall, 2000.

Форми та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття, виконання розрахунково-графічної роботи, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • поточний контроль (80 %): контроль знань під час консультацій та лабораторних занять;

 • підсумковий контроль (20 %, іспит, розрахунково-графічна робота).

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача avkostenko.

Костенко Анна