why didn you do your homework vine kids homework games persuasive research paper examples thesis proposal of phd computer science how to write a high school application 3 point line

Програмування гіпертекстових інтерфейсних додатків

Код модуля:

Тип модуля: нормативний

Семестр: п’ятий.

Обсяг модуля:

Загальна кількість годин – 162 (кредитів ЄКТС – 4,5), аудиторні годин 72 (лекцій – 36, лабораторних занять – 36)

Лектор: к.т.н., старший викладач Костенко Анна Вікторівна

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати архітектуру типових гіпертекстових інтерфейсних додатків на прикладі веб-застосувань;

 • вміти програмувати для веб на стороні клієнта з використанням мови HTML, JavaScript та CSS-розмітки, що  використовується  у  складі  HTML-сторінок  для  збільшення  їх функціональності  та  можливостей  взаємодії  з  користувачами;

 • вміти програмувати на стороні сервера з використанням  мови PHP.

Спосіб навчання: аудиторні заняття та самостійна робота.

Необхідні обов’язкові та супутні модулі:

 • обчислювальна техніка;

 • об’єктна-орієнтоване програмування.

Зміст навчального модуля:

Загальна характеристика та тенденції розвитку типових гіпертекстових інтерфейсних додатків; архітектура типових веб-застосувань, програмні засоби створення і підтримки клієнт-серверних застосувань; HTML та CSS розмітка гіпертекстового документу; основи мови Java Script, реалізація технології клієнт-сервер на мові РНР.

Рекомендована література:

 1. Лещев Д. Создание интерактивного web-сайта : учебный курс / Д. Лещев. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с.

 2. 6. Ломов А. Ю. HTML, CSS, скрипты: практика создания сайтов / А. Ю. Ломов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2006. – 416 с.

 3. Прохоренко Н. HTML, Javascript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-мастера / Н. Прохоренок. – СПб. : БХВ-Петербург, 2008. – 640 с.

 4. Ульман Л. Основы программирования на PHP / Л. Ульман. – М. : ДМК Пресс, 2001. – 288 с.

 5. Эрик А. Мейер CSS-каскадные таблицы стилей: подробное руководство / А. Эрик Мейер. – М. : "Символ", 2006. — С. 576.

 6. Дарнелл Р. JavaScript: справочник / Р. Дарнелл. – СПб. : 56 "Питер", 2000. – 192 с.

Форми та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • поточний контроль (80 %): контроль знань під час практичних та лабораторних занять;

 • підсумковий контроль (20 %, іспит)

Мова навчання: українська.

Викладачі: 
Зображення користувача avkostenko.

Костенко Анна