igcse history coursework help free online homework helper automotive repair business plan harvard divinity school admissions essay

Периферійні пристрої

Код модуля: 

Тип модуля: вибірковий

Семестр: Сьомий

Обсяг модуля: 

загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 90 (лекції — 44, лабораторні заняття — 46)

Лектори: Ст. викл.  Зілінський Юрій Володимирович

Результати навчання: 

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати методи програмного управління апаратною частиною сучасних комп’ютерних систем; актуальні проблеми та напрямки розвитку периферійних пристроїв сучасних комп’ютерних систем; шинні архітектури сучасних комп’ютерних систем та інтерфейси підключення периферійних пристроїв; організацію підсистеми введення/виведення і моделі драйверів Windows NT; засоби та методи розробки, встановлення та налагодження драйверів периферійних пристроїв Windows NT;

 • вміти користуватися сервісними послугами операційних систем для програмного управління апаратними ресурсами; користуватися мовами програмування різного рівня та їх комбінаціями для створення драйверів Windows NT; використовувати в програмах порти, регістри, команди контролерів для керування периферійними пристроями на низькому рівні; розробляти програми керування периферійними пристроями та встановлювати власні драйвери для організації взаємодії прикладних програм з периферійними пристроями;

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

 • архітектура комп’ютерів,

 • програмування,

 • системне програмування,

 • системне програмне забезпечення

Зміст навчального модуля: 

Класифікація і засоби розробки драйверів Windows NT. Методи встановлення драйверів режиму ядра. Основи налагодження драйверів режиму ядра. Організація взаємодії із драйверами режиму ядра. Архітектура Windows Driver Model. Основні прийоми програмування в режимі ядра.

Рекомендована література: 

 1. Агуров П.В. Интерфейсы USB. Практика использования и программирования. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 575 с.: ил.

 2. Агуров П.В. Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 496 с.: ил.

 3. Ан П. Сопряжение ПК с внешними устройствами: Пер. с англ. –М.: ДМК Пресс, 2001. – 320 с.: ил.

 4. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. –2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 923 с. : ил.

 5. Гук М.Ю. Интерфейсы ПК. Справочник. –СПб.: Питер Ком, 1999.

 6. Кулаков В. Программирование на аппаратном уровне: специальный справочник. 2-е издание. – СПб.: Питер, 2003. – 847 с.: ил.

 7. Неббет Г. Справочник по базовым функциям API Windows NT/2000. Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 528 с: ил.

 8. Новиков Ю.В., Калашников О.А., Гуляев С.Э., Разработка устройств сопряжения для персонального компьютера типа IBM PC. Под общей редакцией Ю.В. Новикова. Практ. пособие – М.: ЭКОМ., 2000 – 224 с.: ил.

 9. Они У. Использование Microsoft Windows Driver Model. –2-е изд. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 762 с.: ил.

 10. Руссинович М. и Соломон Д. Внутреннее устройство Microsoft Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000. Мастер-класс: /Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция»; – СПб.: Питер; 2005. – 992 с.

 11. Солдатов В.П. Программирование драйверов Windows. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО "Бином-Пресс", 2004 г. – 480 с: ил.

 12. Сорокина С.И., Тихонов А.Ю., Щербаков А.Ю. Программирование драйверов и систем безопасности: Учеб. пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, М.:Издатель Молгачева С.В., 2003. – 256 с.: ил.

 13. Хоглунд Г., Батлер Дж. Руткиты: внедрение в ядро Windows. – СПб.: Питер, 2007. – 285 с.: ил.

 14. Шрайбер С. Недокументированные возможности Windows 2000. Библиотека программиста. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.: ил.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання: 

 • поточний контроль (70%): контроль знань під час лабораторних та практичних занять;

 • підсумковий контроль (30%, іспит)

Мова навчання: українська

Викладачі: 
Зображення користувача uvzilinskiy.

Зілінський Юрій