do your homework now games do all college papers have to be double spaced critical thinking worksheets for 1st grade sociological topics for research paper hesi a2 critical thinking practice test

Комп'ютерна логіка

Код модуля:

Тип модуля: обов’язковий

Обсяг модуля:

Загальна кількість годин –  240 (кредитів ЄКТС –8.00), аудиторні години – 106 (лекції–40 ,  лабораторні заняття – 66 )

Лектор:  старший викладач Юдіна Анна Леонідівна

Результати навчання:

У результаті вивчення  модуля студент повинен:

 • Знати основні терміни і визначення, основні положення теорії перемикальних функцій, основні методи синтезу автоматів у різних елементних базах, основні методи аналізу цифрових схем.
 • Вміти вирішувати реальні практичні задачі синтезу та побудови логічних схем та цифрових автоматів у заданій елементній базі.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • Обчислювальна техніка;
 • Вища математика;
 • Дискретна математика.

Зміст навчального модуля:

Інформаційні та логічні основи комп’ютерної техніки. Типові цифрові схеми комп’ютерів. Основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю. Методи синтезу цифрових автоматів з пам'яттю.  Основні операції над числами  Синтез  операційних автоматів. Синтез цифрових автоматів. Синтез  керуючих автоматів. Синтез  мікропрограмних автоматів. Цифрові автомати як основа побудови комп’ютерів.

Рекомендована література:

 1. Бабич Н. П. Компьютерная схемотехника. Методы построения и проектирования. Учебное пособие./ Н. П. Бабич, И. А.  Жуков. –  К.: МК - Пресс, 2004 – 576 с.
 2. Баранов С.И. Синтез микропрограммных автоматов./ С.И. Баранов. – Ленинград: Энергия, 1974 г. – 230 с.
 3. Блейксли Т. Проектирование цифровых устройств с малыми и большими интегральными схемами. / Т. Блейксли. – Киев: Вища школа, 1981 г.
   – 336 с.
 4. Жабін В. І. Прикладна теорія цифрових автоматів: Навч. посібник. / В. І Жабін., І. А. Жуков, І. А. Клименко, В. В. Ткаченко. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2007. – 364 с.
 5. Майоров С.А.. Проектирование цифровых вычислительных машин. /С.А. Майоров. - Москва: Высшая школа, 1972 г. – 344 с.
 6. Матвієнко М. П. Комп'ютерна логіка. Навчальний посібник. — К.: Видавництво Ліра-К, 2012. — 288 с.
 7. Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем./ Д.А.  Поспелов. – Москва: Энергия, 1974 г. – 368 с.
 8. Савельев А.Я. Арифметические и логические основы цифровых автоматов./ А.Я.  Савельев. – Москва: Высшая школа, 1980 г. — 255 с.
 9. Скляров В.А. Синтез автоматов на матричных БИС./ В.А. Скляров.  – Минск: Наука и техника, 1984 г. – 287 с.
 10. Хоуп Г. Проектирование цифровых вычислительных машин и интегральных схем. / Г. Хоуп. – Москва: Мир, 1984 г. – 400 с.

Форми та методи навчання:

лекціїї, лабораторні заняття, виконання курсового проекту, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%), контроль під час навчання
 • Підсумковий контроль (70%, іспит, залік, курсовий проект).)

Мова навчання:   українська

 

Викладачі: 
Зображення користувача alyudina.

Юдіна Анна