phd thesis on computer science do my database assignment dissertation finder college application essay writing service jobs doctoral dissertation in english literature essays on nursing

Технології проектування комп'ютерних систем

Код модуля:

Тип модуля: обов’язковий

Обсяг модуля:

Загальна кількість годин –  216 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години – 100  (лекції – 46, лабораторні заняття – 54 )

Лектор:  старший викладач Юдіна Анна Леонідівна

Результати навчання:

У результаті вивчення  модуля студент повинен:

 • Знати основи системного, операційного, функціонально-логічного і техніч­но­го проектування;  основи методології, теорії та практики автоматизації проектування комп’ютерних систем; основний склад і принципи функціонування систем автоматизованого проектування; основні тенденції і напрямки розвитку теорії і технологій автоматизо­ваного проектування; стандарти оформлення документів та прикладних програм;
 • Вміти визначити рівень проектування, що відповідає завданню проектування, модель об'єкту проектування та математичну модель, що є придатною для розв’язання конкретної задачі проектування; формулювати критерії оцінки якості проектних рішень для обраної моделі об'єкту проектування, формалізувати параметричний опис та визначити метод оптимізації проектних рішень; відповідно до математичної моделі визначити метод вирішення проектної задачі і, при можливості, сполучити його з методом оптимізації; обрати або розробити мову опису вхідної інформації щодо об'єкту проектування з урахуванням можливості синтаксичного контролю, а також форму подання результуючої інформації; розробити проектне завдання, що забезпечить вирішення задачі (при необхідності скорегувати модель або структури даних), обрати технологію програмування та визначити відповідну модель або структури даних щодо сформульованої проектної задачі; вирішити задачу проектування, визначив з позицій користувача тип САПР, придатний для вирішення конкретної проектної задачі, забезпечивши інтерактивний режим функціонування з дотриманням стандартів оформлення документів та прикладних програм.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • вища математика;
 • алгоритми та методи обчислень;
 • архітектура комп’ютерів;
 • методи оптимізації;
 • програмування;
 • комп’ютерні системи та мережі.

Зміст навчального модуля:

Основи теорії проектування систем. Основи автоматизації процесів проектування. Технології проектування технічних засобів комп’ютерних систем.  Логічне, об'єктне та динамічне моделювання в проектуванні ПЗ.

Рекомендована література:

 1. Основы автоматизированного проектирования: Учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 336 с.:ил. - (Сер. Информатика в техническом университете).
 2. Савин М.М., Никитенко Ю.А. Автоматизация проектирования систем управления. – Новочеркасск: НчПИ, 1989. – 80 с.
 3. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE),  Перевод с англ. С.-П.: Питер, 1996 – 559 с.
 4. Стешенко В.. Школа разработки аппаратуры цифровой обработки сигналов на ПЛИС. Новости о микросхемах (Chip News), 1999, № 8-10, 2000, № 1,3 – 5
 5. Шипулин С.Н., Храпов В.Ю. Особенности проектирования цифровых схем на ПЛИС // Chip News. 1996.  – 125 с.
 6. Шмуллер, Джозеф. Освой самостоятельно UML за 24 часа. Издание 2-е.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс», 2002. – 352 с.
 7. Джеймс Рамбо, Айвар Якобсон, Грэди Буч. UML. Специальный справочник. - СПб.: Питер, 2002. – 656 с.
 8. Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория массового обслуживания: Учебник. – М.: Изд-во РУДН, 1995. – 529 с.

Форми та методи навчання:

лекції, лабораторні заняття, виконання курсового проекту, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%), контроль під час навчання
 • Підсумковий контроль (70%, іспит, курсовий проект)

Мова навчання:   українська

 

Викладачі: 
Зображення користувача alyudina.

Юдіна Анна