Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Всеукраїнської наукової конференції «Математичне моделювання та математична фізика»

Запрошуємо Вас

взяти участь у роботі

IV Всеукраїнської наукової конференції

«Математичне моделювання та

математична фізика»

 

Мета конференції:

― обмін досвідом та ідеями між молодими вченими, які представляють різні наукові школи;

― стимулювання творчої діяльності молодих науковців;

― ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці.

Тематичні напрями роботи

 конференції:

– інформаційні технології;

– математичне моделювання й обчислювальні методи;

– математична фізика.

Робочі мови конференції:

українська, російська та англійська.

 Контрольні дати:

15.06.2016 – кінцевий термін подання заявки та тез доповідей (2 сторінки) для участі в конференції;

01.09.2016 – останній термін сплати організаційного внеску;

15.09.2016 – розсилання програми конференції;

03.10.2016 – реєстрація учасників, пленарне засідання;

03–04.10.2016 – робота  секцій,  культурна програма;

05.10.2016 – пленарне засідання, підведення підсумків роботи конференції.

 

Програмний комітет:

Голова:

ЗАГІРНЯК М.В. – д.т.н., проф., ректор Кременчуцького  національного  університету

імені Михайла Остроградського.

Члени програмного комітету:

ЛУГОВОЙ А.В. – к.т.н., проф., м. Кременчук.

ЛЯШЕНКО В.П. – д.т.н., проф., м. Кременчук.

САМОЙЛЕНКО А.М. – академік НАНУ, м. Київ.

САЧЕНКО А.О. – д.т.н., проф., м. Тернопіль.

ДИВАК М.П. – д.т.н., проф., м. Тернопіль.

ЛУЦЬКИЙ Г.М. – д.т.н., проф., м Київ.

ЖУКОВ І.А. – д.т.н., проф., м. Київ.

ЖОЛТКЕВИЧ Г.М. – д.т.н., проф., м. Харків.

САВУЛА Я.Г. – д.ф.-м.н., проф., м. Львів.

ГАНДЕЛЬ Ю.В. – д.ф.-м.н., проф., м. Харків.

ТОДОРОВ М.Д. – проф., м. Софія (Болгарія).

Секретар програмного комітету:

КОЖЕМЯКА Д.С. – аспірант, м. Кременчук.

 

Організаційний комітет

Голова:

НИКИФОРОВ В.В. – д.біол.н., проф., перший проректор КрНУ.

Члени організаційного комітету:

ЛУГОВОЙ А.В. – к.т.н., проф., м. Кременчук. ЛЯШЕНКО В.П. – д. т. н., проф., м. Кременчук.

ГУЧЕНКО М.І. – д.т.н., проф., м. Кременчук.

ЛУКАШЕНКО В.В. – к.т.н., доц., м. Київ.

СИДОРЕНКО В.М. – к.т.н., доц., м. Кременчук.

КОСТЕНКО П.П. – к.т.н., доц., м. Кременчук.

КОБИЛЬСЬКА О.Б. – к.ф.-м.н., доц., м. Кременчук.

ДЕРІЄНКО А.І. – к.т.н., доц., м. Кременчук.

Секретар організаційного комітету:

СЛАВКО О.Г. – к.т.н., доц., м. Кременчук.

 

 

 

Порядок оформлення участі

в конференції

Перелік матеріалів, що надсилаються:

– заявка на участь у конференції. Заявка оформлюється на усіх авторів тез доповіді;

– тези доповіді (обсяг тез – дві сторінки формату – А4, поля зліва, справа, зверху, знизу по 2 см, міжрядковий інтервал – одинарний).

 

Вимоги до тексту тез доповідей:

1. Формат сторінки А4.

2. Поля: 2 см – з усіх сторін. Всі об'єкти (таблиці, рисунки, формули) не повинні виступати за межі полів.

3. Орієнтація – книжкова.

4. Шрифт – Times New Roman, колір – чорний, розмір шрифту – 14 пт.

5. Міжрядковий інтервал – одинарний.

6. Відступ першого рядка абзацу – 1,25 см.

7. Текст повинен бути оформлений в єдиному стилі.

8. В тезах не допускаються скорочення слів і словосполучень.

9. Назва, автори, поштову та електронну адресу розміщуються на початку тез. Назва – великими літерами (напівжирним) розміщується посередині.

10. Наявність списку літератури обов'язкова.

11. Наявність посилань (у квадратних дужках) по тексту на використану літературу обов'язково. Для цитат вказується джерело та сторінка.

12. Вирівнювання тексту по ширині, без переносу слів, відсутність підкреслень.

13. Вимоги до статті у збірник наукових праць КрНУ дивись на сайті http://www.kdu.edu.ua/

14. Тези повинні містити такі розділи:

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ, МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ  ДОСЛІДЖЕНЬ,  ВИСНОВКИ, ЛІТЕРАТУРА

 

Вимоги до рисунків (графіків):

1. Рисунки розташовуються по тексту, орієнтація – книжкова.

2. Всі об'єкти мають бути чорно-білими.

3. Нумерація рисунків наскрізна, арабськими цифрами.

4. Назви рисунків обов'язкові.

5. Приклад оформлення назви рисунка:

Рисунок 1 – Температурне розподіл

 

Вимоги до формул:

1. Формули в редакторі MathType, по центру. Для редактора параметри наступні: рядкові, великі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, інші – Times New Roman Cyr. Розмір звичайний 14 пт, великий індекс – 8 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 14 пт, маленький символ –10 пт.

2. Формули розташовуються на окремих рядках, нумеруються наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які зазначаються на рівні формули праворуч у круглих дужках. Безпосередньо під формулою наводиться розшифрування символів і числових коефіцієнтів, якщо вони не були пояснені раніше в тексті. Перший рядок розшифрування починається словом "де" без двокрапки після нього. Вище та нижче кожної формули має бути залишено один вільний рядок.

3. Перенесення формул допускається на математичних знаках, які повторюються на початку та в кінці перенесення.

 

Вимоги до оформлення таблиць:

1. Таблиці у форматі Word розташовуються по тексту, орієнтація – книжкова.

2. Заголовки таблиць обов'язкові.

3. У таблиці дозволяється використовувати шрифт розміром від 12 пт до 14 пт.

4. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

5. Якщо частина таблиці переноситься на іншу сторінку, то в лівому кутку над «шапкою» таблиці пишеться «Продовження таблиці» та її номер. Заголовок таблиці не повторюється.

6. Приклад оформлення назви таблиці:

Таблиця 1 – Результати  порівняння  чисельних

розрахунків і вимірів

 

Сайт конференції: ibm.kdu.edu.ua/conference

 

Написання тез в текстовому редакторі

Microsoft Word 2003 (формат .rtf).

Матеріали надсилаються електронною поштою на електронну адресу: krnu_mmmf@mail.ua

 

 

 

Видання матеріалів конференції

Тези доповідей будуть надруковані до початку конференції. Автори можуть після конференції, та пройшовши рецензування, надрукувати доповіді у збірнику наукових праць – ВІСНИК КрНУ. Правила оформлення та умови публікацій у збірнику КрНУ на сайті www.kdu.edu.ua

Відповідальність за зміст матеріалів

несуть автори. До розгляду приймаються

тези і доповіді, що відповідають вимогам

щодо оформлення та нормам правопису й

орфографії.

 Організаційний внесок складає: очна участь – 250 грн, заочна участь (стендові доповіді) – 100 грн, для студентів і аспірантів – 100 грн, для закордонних учасників – 100 євро (заочна участь – 50 євро).

При отриманні матеріалів конференції оргкомітет протягом 5 робочих днів відправляє на адресу автора листа з темою «Матеріали отримані» із зазначенням реквізитів для оплати. Авторам, що відправили матеріали електронною поштою і не отримали підтвердження про отримання, прохання продублювати листа.

Передбачається культурна програма у вигляді прогулянки на катері по р. Дніпро у Регіональному ландшафтному парку "Кременчуцькі плавні".

Витрати на проїзд, проживання та харчування здійснюються за власний рахунок учасників конференції. Житло за попереднім замовленням учасників бронюється у готелях м. Кременчука.

 

Контактні телефони

Кафедра «Комп’ютерні та інформаційні системи» КрНУ: +38 (05366) 3-01-45.

Кожемяка Дмитро Сергійович: +38 (067) 69-79-814.

Додати новий коментар