Теорія інформації та кодування

Тип модуля: вибірковий.

Семестр: п’ятий.

Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6,0), аудиторних годин - 60 (лекцій – 30 годин, лабораторних занять – 30 годин).

Лектор: д.т.н., проф. Гученко Микола Іванович.

Результати навчання:

У результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати: основні положення та теореми теорії інформації, основні типи сигналів та їх характеристики, основні методи кодування, основні характеристики каналів зв’язку.

Уміти: обчислювати кількість інформації в дискретній послідовності та неперервному випадковому процесі, квантувати сигнал за часом і рівнем, відновлювати квантований сигнал, кодувати та декодувати повідомлення за допомогою найбільш поширених кодів.

Спосіб навчання: аудиторні заняття та самостійна робота.

Необхідні обов’язкові та супутні модулі:

  • Вища математика
  • Обчислювальна техніка
  • Теорія ймовірності та математична статистика

Зміст навчального модуля:
Основні поняття теорії інформації. Отримання інформації. Математична модель експерименту. Вимірювання кількості інформації. Сигнали та їх характеристики. Дискретизація сигналів. Кодування інформації. Передача інформації по каналах зв’язку.

Рекомендована література:

1.    Бояринов И. М. Помехоустойчивое кодирование числовой информации. Москва : Наука, 1983. 195 с.
2.    Вернер М. Основы кодирования. Учебник для ВУЗов. Москва : Техносфера, 2004. 288 с.
3.    Блейхут Р. Теория и практика кодов контролирующих ошибки : Пер. с англ. Москва : Мир, 1986. 576 с.
4.    Дмитриев В.И. Прикладная теория информации. Москва : Высшая школа, 1992. 319с.
5.    Духин А. А. Теория информации : Учебное пособие. Москва : Гелиос АРВ, 2007. 248 с.
6.    Жураковський Ю. П., Полторак В. П. Теорія інформації та кодування : підручник. Київ : Вища школа, 2001. 255 с.
7.    Колесник В. Д., Полтырев Г. Ш. Курс теории информации. Москва : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. 416 с.
8.    Кудряшов Б. Д. Теория информации. Учебник для ВУЗов. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. 320 с.
9.    Кузьмин И. В., Кедрус В. А. Основы теории информации и кодирования. Киев : Вища школа, 1986. 238 с.
10.    Майданюк В. П. Кодування та захист інформації: навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2009. 164 с.
11.    Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение. Москва : Техносфера, 2005. 320 с.
12.    Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки. Пер. с англ. Москва : Мир, 1976. 594 с.
13.    Хэмминг Р. В. Теория кодирования и теория информации. Пер. с англ. Москва : Радио и связь, 1983. 176 с.
14.    Цымбал В. П. Теория информации и кодирование : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. Киев : Вища школа, 1992. 263 с.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, виконання розрахунково-графічної роботи, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

  • поточний контроль (60%): контроль знань під час лабораторних занять, модульний контроль;
  • підсумковий контроль (40%): іспит, розрахунково-графічна робота.

Мова навчання: українська.