Програмування гіпертекстових та інтерфейсних додатків

Тип модуля: вибірковий.

Семестр: п’ятий.

Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6,0), аудиторних годин - 60 (лекцій – 26, лабораторних занять – 34).

Лектор: старший викладач Бельська Вікторія Юріївна.

Результати навчання:

У результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати: правила побудови HTML-документів, основні властивості каскадних таблиць стилів, основні елементи об’єктної моделі документа та браузера, правила побудови і основні елементи скриптових сценаріїв мовою JavaScript, правила побудови і основні елементи серверних сценаріїв (скриптів) мовою PHP, правила взаємодії серверних сценаріїв мовою PHP з сервером БД MySQL.

Уміти: проектувати та створювати гіпертекстові додатки (сайти), в т.ч. використовувти CMS Drupal для швидкої розробки динамічних web-сайтів, розробляти шаблони оформлення сторінок сайта та реалізовувати їх з використанням каскадних таблиць стилів, застосовувати мову JavaScript для надання сторінкам сайту інтерактивності, створювати з використанням мови PHP серверні сценарії, які взаємодіють з БД СУБД MySQL.

Спосіб навчання: аудиторні заняття та самостійна робота.

Необхідні обов’язкові та супутні модулі:

  • Програмування
  • Обчислювальна техніка
  • Організація баз даних

Зміст навчального модуля:

Технологія WWW. Гіпертекст. Мова розмітки гіпертексту (HTML). Каскадні таблиці стилів (CSS). Вступ до програмування мовою JavaScript. Вбудовані об’єкти. Події. Робота з функціями та формами. Вступ до програмування мовою РНР. Керуючі конструкції мови РНР. Функції. Взаємодія MySQL та PHP. Cookie, сесії та аутентифікація. Створення і адміністрування сайту на основі CMS Drupal. Робота з модулями в CMS Drupal.

Рекомендована література:

1.    PHP і бази даних. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.php.su/phpdb/.
2.    Александров А. В. Создание Web-страниц и Web-сайтов. Москва : Триумф, 2008. 288 с.
3.    Будилов В. А. Основы программирования для Internet. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. 736 с.
4.    Дарнелл Р. JavaScript: справочник. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 192 с.
5.    Джамса К. Эффективный самоучитель по креативному Web-дизайну. HTML, XHTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP, ActiveX. Текст, графика, звук и анимация. Москва: ДиаСофтЮП, 2005. 672 с.
6.    Довідник по HTML i CSS. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://htmlbook.ru/.
7.    Зельдман Д. Web-дизайн по стандартам. Санкт-Петербург : НТ Пресс, 2005. 440 с.
8.    Кристофер Шмитт CSS. Рецепты программирования. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. 592 с.
9.    Кузнецов М. В., Симдянов И. В., РНР. Практика создания Web-сайтов. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2009. - 1264 с.
10.    Лещев Д. Создание интерактивного web-сайта : учебный курс. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 544 с.
11.    Ломов А. Ю. HTML, CSS, скрипты: практика создания сайтов. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. 416 с.
12.    Лоусон Б., Шарп Р. Изучаем HTML 5. Библиотека специалиста. Санкт-Петербург : Питер, 2012. 304 с.
13.    Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JavaScript. Санкт-Петербург :Питер, 2016. 496 с.
14.    Підручник PHP [Електронний ресурс]. Режим доступу : php.rus-phpnuke.com/.
15.    Прохоренок Н. HTML, Javascript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-мастера. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2008. 640 с.
16.    Роббинс Д. Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство. Москва : Эксмо, 2014. 516 с.
17.    Сайт спільноти Drupal. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.drupal.org/.
18.    Соколов С. А. HTML и CSS в примерах, типовых решениях и задачах. Профессиональная работа. - Москва : Вильямс, 2007. 416 c.
19.    Сухов К. HTML5 - путеводитель по технологии. Москва : ДМК Пресс, 2013. 352 с.
20.    Томсон Л. Разработка Web-приложений на PHP и MySQL. Санкт-Петербург : ДиаСофтЮП, 2003. 672 с.
21.    Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство. Санкт-Петербург : Символ-Плюс, 2012. 1080 с.
22.    Фрейн Б. HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств. Санкт-Петербург : Питер, 2014. 304 с.
23.    Хоган Б. HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения. Санкт-Петербург : Питер, 2014. 320 с.
24.    Хольцшлаг М. Э. Использование HTML и XHTML. Москва : Вильямс, 2003. 728 с.
25.    Эрик А. Мейер CSS-каскадные таблицы стилей: подробное руководство. Москва : Символ, 2006. 576 с.
26.    Колисниченко Д. Н. Выбираем лучший бесплатный движок для сайта. CMS Joomla! и Drupal. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. 288 с.
27.    Документация Drupal. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://drupal.ru/docs
28.    Мелансон Б., Нордин Д., Луиси Ж. Профессиональная разработка сайтов на Drupal 7. Санкт-Петербург : Питер, 2013. 688 с.
29.    Томлинсон Т. CMS Drupal 7. Руководство по разработке системы управления веб-сайтом. Москва : Вильямс, 2011. 560 с.
30.    Колисниченко Д. Н., Drupal 7. Руководство пользователя. Москва : Диалектика, 2011. 256 с.
31.    Черных А. Drupal 7. Москва : Эксмо, 2011. 208 с.
32.    Ромашов В. Р. CMS Drupal Система управления содержимым сайта на 100%. Санкт-Петербург : Питер, 2010. 256 с.
33.    Вандюк Дж. К.CMS Drupal Руководство по разработке системы управления сайтом. Москва : Вильямс, 2009. 576 с.

Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, виконання розрахунково-графічної роботи, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

  • поточний контроль (80%): контроль знань під час лабораторних занять, модульний контроль;
  • підсумковий контроль (20%): диференційований залік, розрахунково-графчна робота.

Мова навчання: українська.