Наукова школа

Назва наукової школи: "Теоретичні та прикладні засади інформаційних технологій"

Науковий напрям за державним переліком науково-технічної інформації: Системний аналіз, методи та засоби керування процесами різної природи; методи оптимізації, програмне забезпечення та інформаційні технології у складних системах.

Засновник та керівник: Гученко Микола Іванович, д.т.н., проф., Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки 2010 року, КрНУ імені Михайла Остроградського, професор кафедри КІС.

Науковий напрямок: «Проблеми керування в інформаційно-управляючих та ергатичних системах».

Кількісний та якісний склад наукової школи:

 • докторів наук - 1;
 • кандидатів наук (докторів філософії) - 3;
 • магістрів - 5.

Характеристика наявної експериментальної бази: Можливість договірного використання комплексних льотних тренажерів та контрольно-вимірювальних комплексів науково-виробничого об’єднання «Авіа», м. Кременчук, при проведенні експериментальних досліджень людино-машинних систем.

Наукові досягнення:
1. Теми науково-дослідних робіт, що виконувались (виконуються) за рахунок загального фонду державного бюджету, міжнародних і вітчизняних фондів, грантів, а також підприємств, організацій та установ (науковий керівник, номер держреєстрації або дата і номер документа (листа, угоди тощо), що підтверджує виконання роботи, терміни виконання.

Гученко М.І.:

 • Відповідальний виконавець НДР № 27СД/13-КІС «Поліпшення якості обслуговування потоків даних на основі локальної моделі керованого процесу» № держреєстрації 0113U602175c (підтеми комплексного фундаментального держбюджетного наукового проекту «Розроблення теорії, методів та технологій оптимального  управління  гарантоздатною комп’ютерною  мережею, який виконувався спільно КрНУ імені Михайла Остроградського та  Національним авіаційним університетом (м. Київ)  у 2013-2015 рр.;
 • Співвиконавець НДР «Удосконалення математичної моделі комплексного тренажеру вертольота типу Ми-8МТВ» № держреєстрації 0101U001851. Міністерство оборони України. Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України (м. Чернігів) та НВО «Авіа» (м.Кременчук), 2015 р.;
 • Співвиконавець НДР "Ідентифікація параметрів математичної моделі аеродинаміки та динаміки польоту вертольота типу Ми-24 на основі даних льотних випробувань" (тема № 16109-001). Міністерство оборони України. Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України (м. Чернігів) та НВО «Авіа» (м.Кременчук), 2016-2017 р.

Славко О.Г.:

 • Виконавець НДР № 27СД/13-КІС «Поліпшення якості обслуговування потоків даних на основі локальної моделі керованого процесу» № держреєстрації 0113U602175c (підтеми комплексного фундаментального держбюджетного наукового проекту «Розроблення теорії, методів та технологій оптимального  управління  гарантоздатною комп’ютерною  мережею, який виконувався спільно КрНУ імені Михайла Остроградського та  Національним авіаційним університетом (м. Київ)  у 2013-2015 рр.

2. Підготовка докторів і кандидатів наук (докторів філософії) (П.І.Б. наукового керівника, П.І.Б. здобувача, рік захисту).

 • Науковий керівник – проф. Гученко М.І., здобувач – Славко Олена Геннадіївна, 2011 р., тема кандидатської дисертації «Моделі, метод та інформаційна технологія параметричної ідентифікації процесів передачі даних у комп’ютерних мережах»;
 • Науковий керівник – проф. Гученко М.І., здобувач – Костенко Павло Павлович, 2013 р., тема кандидатської дисертації «Моделі, метод та інформаційна технологія зовнішньої оптимізації SQL-запитів за умов структурної невизначеності».

3. Наукові публікації (монографії, статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Copernicus).

Гученко М.І. – 4 публікації в Scopus, Славко О.Г. – 5 публікацій в Scopus, Костенко П.П. – 3 публікації в Scopus.
За роки діяльності наукової школи видано:

 • монографію «Інформаційні технології та інновації як фактори розвитку суспільства» / Під ред. Лугового А.В. – Харків: Вид-во "Мадрид", 2013. – 198 с.
 • посібники «Інформаційна стійкість комп’ютерних технологій і мереж» / А.В. Луговой, О.Г. Славко, П.П. Костенко, М.І. Гученко, М.М. Гузій. – Кременчук: Вид-во ПП Щербатих О.В., 2015. – 350 с., «Мережні інформаційні технології» / Луговой А.В., Костенко П.П., Гузій М.М. – Кременчук: Вид-во ПП Щербатих О.В., 2015. – 320 с.

4. Об’єкти інтелектуальної власності, ліцензії.

 • Славко О.Г., Костенко П.П., Гученко М.І., Телятник М.С. Система автоматизованого перехоплення пакетів мережевих даних. Патент на корисну модель (заявка номер u 2015 11264) № ПУ112082 від 12.12.2016.
 • Славко О.Г., Костенко П.П., Гученко М.І., Телятник М.С. Автоматизована система моніторингу мережевої активності користувачів. Патент на корисну модель (заявка номер u 2015 10568).

Наявність наукового фахового видання ЗНУ та (або) членство представників наукової школи у редакційних колегіях провідних наукових видань (П.І.Б., назва видання).
Гученко М.І., член редакційної колегії «Вісника КрНУ імені Михайла Остроградського»;

Участь у наукових заходах міжнародного рівня (П.І.Б., назва заходу).
Гученко М.І., учасник робочої групи європейського проекту Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти «Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens – dComFra, 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2CBHE-SP).

Участь у роботі експертних, координаційних рад МОН України та інших органів державної влади, членство у спеціалізованих вчених радах тощо.
Гученко М.І. - член спеціалізованої вченої ради K 45.124.01 при Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського зі спеціальності 05.13.06 - інформаційні технології;
Славко О.Г. - член спеціалізованої вченої ради К 45.052.04 при Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського зі спеціальності 05.13.06 - інформаційні технології;

Участь в організації і проведенні міжнародних та всеукраїнських наукових заходів, ініційованих науковою школою (назва заходу, дата проведення, програма тощо).

 • Славко О.Г. - секретар секції "Комп'ютерні мережі та сучасні інформаційні технології" ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», 23-24 квітня 2020, м. Кременчук, Україна, посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію № 650 від 11.11.2019 р.
  Організатори: Міністерство освіти і науки України, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Університет Матея Бела (Словацька республіка), Технічний державний університет шляхів сполучення (Китайська народна республіка), Народна академія ім. Яна Гуса (Чеська республіка), Вітебський державний університет ім. П.М. Машерова (Білорусь).
 • Славко О.Г. - голова секції "Industrial application & Industry 4.0" на IEEE Міжнародній конференції "Modern Electrical and Energy Systems, MEES-2019", 23-25 вересня, 2019, м. Кременчук, Україна.
 • Гученко М.І. – член оргкомітету та голова секції «Інформаційні системи і технології» Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки та техніки в умовах інтеграції України в Європейський науково-виробничий простір», 14-15 травня 2019 року, м. Кременчук, Україна, посвідчення про реєстрацію в УкрІНТЕІ № 571 від 06.12.2018 р. 
  Організатори: Торгово-промислова палата України (Кременчуцьке відділення Полтавської Торгово-промислової палати), Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування», Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Державне підприємство «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Регіональна економічна палата Плзеньського краю (Чехія), Техніко-економічний інститут в Чеських Будєйовицях (Чехія), Вища школа господарська в Бидгощі (Польща), Вищий навчальний заклад без університетського статусу «Алітуська колегія» (Литва).
 • Славко О.Г. - секретар організаційного комітету Всеукраїнської наукової конференції «Математичне моделювання та математична фізика», 4-6 жовтня 2018 року, м. Кременчук, Україна, посвідчення про реєстрацію в УкрІНТЕІ № 655 від 26.10.2017 р.).
  Організатори: Міністерство освіти і науки України, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Національний авіаційний університет, Тернопільский національний економічний університет.
 • Славко О.Г. - секретар організаційного комітету Всеукраїнської наукової конференції «Математичне моделювання та математична фізика», 3-5 жовтня 2016 року, м. Кременчук, Україна, посвідчення про реєстрацію в УкрІНТЕІ № 191 від 30.03.2016 р.)
  ​​​​​​​Організатори: Міністерство освіти і науки України, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Національний авіаційний університет, Тернопільский національний економічний університет.

Громадське визнання досягнень представників наукової школи: почесні звання, стипендії, премії, інші відзнаки міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів (П.І.Б., вид та рік відзнаки).

 • Гученко Микола Іванович - Державна премія України в галузі науки і техніки (2010 р.).
 • Славко Олена Геннадіївна - Премія Президента України для молодих учених (2017 р.).
 • Костенко Павло Павлович - Премія Президента України для молодих учених (2017 р.).