financial and managerial accounting homework help help genetics homework components phd dissertation example of research critique paper essay custom writing service method master thesis

Проектування комп’ютерних систем та мереж

Код модуля:

Тип модуля: обов’язковий

Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 165 (кредитів ЄКТС – 5,5) аудиторні годин 48 (лекцій – 16, практичних занять – 16, лабораторних занять – 16)

Лектор: к.т.н., професор Луговой Анатолій Васильович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

  • знати загальноприйняту класифікацію комп’ютерних систем та мереж, принципи побудови їх структури, алгоритми і способи керування в мережах, принципи та методи проектування мереж передачі даних різної складності;

  • уміти оцінювати ефективність комп’ютерних систем та мереж, здійснювати синтез топології мереж заданого розміру; оптимізувати потоки даних в мережах з урахуванням надійності; досліджувати ефективність мереж та знаходити шляхи її підвищення.

Спосіб навчання: аудиторні заняття та самостійна робота.

Необхідні обов’язкові та супутні модулі:

  • архітектура обчислювальних систем;

  • комп’ютерні системи;

  • комп’ютерні мережі;

  • системне програмне забезпечення;

Зміст навчального модуля:

Основні принципи побудови комп’ютерних систем та мереж; вибір архітектури комп’ютерних мереж; технології і методи доступу в мережах з різною топологією; методи оцінки ефективності комп’ютерних мереж; стандарти ІЕЕЕ802 на комп’ютерні мережі; мережі Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet та інші високошвидкісні мережі.

Рекомендована література:

  1. Росляков А.В. Сети следующего поколения. Часть II / Учебное пособие. – Самара: ПГАТИ, 2008. – С.123–147

  2. Семенов Ю.В. Проектирование сетей связи следующего поколения. – СПб.: Наука и техника, 2005.–С.169-183

Форми та методи навчання:

Лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота, курсовий проект.

Методи і критерії оцінювання:

  • поточний контроль (80 %): контроль знань під час практичних та лабораторних занять, курсовий проект;

  • підсумковий контроль (20 %, іспит)

Мова навчання: українська.

Teachers: 
lugovoy's picture

Lugovoy Anatoly