assessment of critical thinking dissertation abstracts online and engineering buy college application essay i want to attend como escrever um texto dissertation ccollege admission essay direct 17 txt 17

Методологія та організація наукових досліджень

Код модуля:

Тип модуля: обов’язковий

Обсяг модуля:Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні годин 22 (лекцій – 12, практичних занять – 10)

Лектор: к.т.н., професор Луговой Анатолій Васильович

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати які етапи включає науково-дослідна робота, як здійснювати вибір напряму і планування роботи, як вибрати методи дослідження;

 • уміти розробити план проведення науково-дослідної роботи, спланувати і провести експеримент, виконати статистичну обробку отриманих результатів, робити узагальнюючі та пояснювальні висновки.

Спосіб навчання: аудиторні заняття та самостійна робота.

Необхідні обов’язкові та супутні модулі:

 • вища математика;

 • теорія електричних кіл;

 • математична статистика;

 • теорія планування експериментів;

 • комп’ютерні системи та мережі.

Зміст навчального модуля:

Основні поняття і визначення наукового дослідження. Методи організації наукових досліджень. Планування та проведення експериментальних досліджень. Обробка результатів експерименту. Побудова математичних моделей. Формулювання висновків. Способи представлення результатів наукового дослідження.

Рекомендована література:

 1. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник.–К.:2003.–116 с.

 2. Бойко Н.Г., Федоров О.В. Основы научных исследований. Курс лекций (для студентов инженерных специальностей). – Донецк: ДонНТУ, 2007. – 76 с.

Форми та методи навчання:

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, реферат.

Методи і критерії оцінювання:

 • поточний контроль (80 %): практичні заняття, реферат, лекції;

 • підсумковий контроль (20 %, залік)

Мова навчання: українська.

Teachers: 
lugovoy's picture

Lugovoy Anatoly