Алгоритми і методи обчислень

Тип модуля: нормативний

Семестр: третій

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 225 (кредитів ЄKTC – 7,5), аудиторні години – 76 (лекції – 26 годин, практичні заняття – 20, лабораторні роботи – 30 години).

Лектор: к.т.н., доцент Сидоренко Валерій Миколайович

Результати навчання

У результаті вивчення модулю студент повинен:

Знати сучасні методи побудови та аналізу ефективних алгоритмів та способи їх реалізації в конкретних застосуваннях;– обчислювати ймовірності випадкових величин на основі статистичного, класичного, геометричного, аксіоматичного визначення з використанням комбінаторних формул.

Уміти розробляти, аналізувати та застосовувати ефективні алгоритми для розв’язання професійних завдань в області комп’ютерної інженерії.

Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): аудиторне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

  • Вища математика;
  • Теорія ймовірностей та математична статистика;
  • Дискретна математика;
  • Обчислювальна техніка;
  • Теорія інформації та кодування

Зміст навчальних модулів:

Основи теорії алгоритмів і структури даних. Аналіз алгоритмів та алгоритмічні стратегії. Фундаментальні алгоритми та їх побудова.
Методи оптимізації. Лінійне програмування. Нелінійне програмування.
Методи обчислень. Елементи теорії обчислень. Наближені обчислення та похибки чисельного розв’язання задач на ПК.

Рекомендована література:

1. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест и др. – М. : ИД "Вильямс", 2011. – 1296 с.
2. Дасгупта С. и др. Алгоритмы / С. Дасгупта, Х. Пападимитриу, У. Вазирани; Пер. с англ. под ред. А. Шеня. –– М.: МЦНМО, 2014. –– 320 с 2. Ахо А. Структуры данных и алгоритмы: учебн. пособ. / А. Ахо, Д. Хопкрофт, Д. Ульман; пер. с англ. – М. : ИД "Вильямс", 2000. – 384 с.
3. Седжвик Р. Алгоритмы на C++. Фундаментальные алгоритмы и структуры данных / Р. Седжвик. – М. : ИД "Вильямс", 2011. – 1056 с.
4. Турчак Л. И. Основы численных методов: Учеб. Пособие. – М.: «Наука»,1987. – 320 с.
5. Заварыкин В.М. Численные методы: Учеб. пособие для студ. физ.-мат. спец. пед. инст / В. М. Заварыкин, В. Г. Житомирский, М. П. Лапчик.– М.: Просвещение, 1990. –176 с.
6. Ахо А. Построение и анализ вычислительных алгоритмов / А. Ахо, Д. Хопкрофт, Д. Ульман. – М. : Мир, 1979. – 536 с.
7. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Н. Вирт; пер с англ. – М.: Мир, 1989. – 360 с.
8. Кнут Д. Є. Сортировка и поиск: учебн. пособ. / Д. Э. Кнут ; пер. с англ. 2-е изд. – М.: ИД "Вильямс", 2000. – 832 с.
9. Марков А. А. Теория алгоритмов / А. А. Марков, Н. М. Нагорный. – М.: Наука, 1984. – 432 с.
10. Техніка обчислень і алгоритмізація / І. Ф. Следзінський, А. М. Ломакович, Ю. С. Рамський та ін. – К. : Вища шк., 1991. – 199 с.
11. Фурунжиев Р. И. Применение математических методов и ЭВМ: Практикум: Учеб. пособие / Р. И. Фурунжиев, Ф. М. Бабушкин, В. В. Варавко. – Минск: Вышэйшая школа, 1988. – 189 с.
12. Путятин Е. П. Турбо Паскаль в курсе высшей математики: Учеб. пособие / Е. П. Путятин, В. П. Степанов, Д. М. Смагин.– Х.: Каравелла, 1997.– 346 с.
13. Мудров А. Е. Численные методы для ПЭВМ на языках Бейсик, Фортран и Паскаль.– Томск: МП "РАСКО", 1991.– 272 с.

Форми і методи навчання: Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, консультації, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

  • поточний контроль (80%): контроль знань під час практичних та лабораторних занять, перевірка індивідуальних завдань;
  • підсумковий контроль (20%): диф. залік.

Мова навчання: українська.