Комп'ютерна логіка

Код модуля:

Тип модуля: обов’язковий

Обсяг модуля:

Загальна кількість годин –  240 (кредитів ЄКТС –8.00), аудиторні години – 106 (лекції–40 ,  лабораторні заняття – 66 )

Лектор:  старший викладач Юдіна Анна Леонідівна

Результати навчання:

У результаті вивчення  модуля студент повинен:

 • Знати основні терміни і визначення, основні положення теорії перемикальних функцій, основні методи синтезу автоматів у різних елементних базах, основні методи аналізу цифрових схем.
 • Вміти вирішувати реальні практичні задачі синтезу та побудови логічних схем та цифрових автоматів у заданій елементній базі.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • Обчислювальна техніка;
 • Вища математика;
 • Дискретна математика.

Зміст навчального модуля:

Інформаційні та логічні основи комп’ютерної техніки. Типові цифрові схеми комп’ютерів. Основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю. Методи синтезу цифрових автоматів з пам'яттю.  Основні операції над числами  Синтез  операційних автоматів. Синтез цифрових автоматів. Синтез  керуючих автоматів. Синтез  мікропрограмних автоматів. Цифрові автомати як основа побудови комп’ютерів.

Рекомендована література:

 1. Бабич Н. П. Компьютерная схемотехника. Методы построения и проектирования. Учебное пособие./ Н. П. Бабич, И. А.  Жуков. –  К.: МК - Пресс, 2004 – 576 с.
 2. Баранов С.И. Синтез микропрограммных автоматов./ С.И. Баранов. – Ленинград: Энергия, 1974 г. – 230 с.
 3. Блейксли Т. Проектирование цифровых устройств с малыми и большими интегральными схемами. / Т. Блейксли. – Киев: Вища школа, 1981 г.
   – 336 с.
 4. Жабін В. І. Прикладна теорія цифрових автоматів: Навч. посібник. / В. І Жабін., І. А. Жуков, І. А. Клименко, В. В. Ткаченко. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2007. – 364 с.
 5. Майоров С.А.. Проектирование цифровых вычислительных машин. /С.А. Майоров. - Москва: Высшая школа, 1972 г. – 344 с.
 6. Матвієнко М. П. Комп'ютерна логіка. Навчальний посібник. — К.: Видавництво Ліра-К, 2012. — 288 с.
 7. Поспелов Д.А. Логические методы анализа и синтеза схем./ Д.А.  Поспелов. – Москва: Энергия, 1974 г. – 368 с.
 8. Савельев А.Я. Арифметические и логические основы цифровых автоматов./ А.Я.  Савельев. – Москва: Высшая школа, 1980 г. — 255 с.
 9. Скляров В.А. Синтез автоматов на матричных БИС./ В.А. Скляров.  – Минск: Наука и техника, 1984 г. – 287 с.
 10. Хоуп Г. Проектирование цифровых вычислительных машин и интегральных схем. / Г. Хоуп. – Москва: Мир, 1984 г. – 400 с.

Форми та методи навчання:

лекціїї, лабораторні заняття, виконання курсового проекту, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%), контроль під час навчання
 • Підсумковий контроль (70%, іспит, залік, курсовий проект).)

Мова навчання:   українська

 

Teachers: 
alyudina's picture

Yudina Anna