a view from my bedroom window essay essay about success audiology phd thesis free laundromat business plan amanda pfeffer dissertation

Технології проектування комп'ютерних систем

Код модуля:

Тип модуля: обов’язковий

Обсяг модуля:

Загальна кількість годин –  216 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години – 100  (лекції – 46, лабораторні заняття – 54 )

Лектор:  старший викладач Юдіна Анна Леонідівна

Результати навчання:

У результаті вивчення  модуля студент повинен:

 • Знати основи системного, операційного, функціонально-логічного і техніч­но­го проектування;  основи методології, теорії та практики автоматизації проектування комп’ютерних систем; основний склад і принципи функціонування систем автоматизованого проектування; основні тенденції і напрямки розвитку теорії і технологій автоматизо­ваного проектування; стандарти оформлення документів та прикладних програм;
 • Вміти визначити рівень проектування, що відповідає завданню проектування, модель об'єкту проектування та математичну модель, що є придатною для розв’язання конкретної задачі проектування; формулювати критерії оцінки якості проектних рішень для обраної моделі об'єкту проектування, формалізувати параметричний опис та визначити метод оптимізації проектних рішень; відповідно до математичної моделі визначити метод вирішення проектної задачі і, при можливості, сполучити його з методом оптимізації; обрати або розробити мову опису вхідної інформації щодо об'єкту проектування з урахуванням можливості синтаксичного контролю, а також форму подання результуючої інформації; розробити проектне завдання, що забезпечить вирішення задачі (при необхідності скорегувати модель або структури даних), обрати технологію програмування та визначити відповідну модель або структури даних щодо сформульованої проектної задачі; вирішити задачу проектування, визначив з позицій користувача тип САПР, придатний для вирішення конкретної проектної задачі, забезпечивши інтерактивний режим функціонування з дотриманням стандартів оформлення документів та прикладних програм.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • вища математика;
 • алгоритми та методи обчислень;
 • архітектура комп’ютерів;
 • методи оптимізації;
 • програмування;
 • комп’ютерні системи та мережі.

Зміст навчального модуля:

Основи теорії проектування систем. Основи автоматизації процесів проектування. Технології проектування технічних засобів комп’ютерних систем.  Логічне, об'єктне та динамічне моделювання в проектуванні ПЗ.

Рекомендована література:

 1. Основы автоматизированного проектирования: Учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 336 с.:ил. - (Сер. Информатика в техническом университете).
 2. Савин М.М., Никитенко Ю.А. Автоматизация проектирования систем управления. – Новочеркасск: НчПИ, 1989. – 80 с.
 3. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE),  Перевод с англ. С.-П.: Питер, 1996 – 559 с.
 4. Стешенко В.. Школа разработки аппаратуры цифровой обработки сигналов на ПЛИС. Новости о микросхемах (Chip News), 1999, № 8-10, 2000, № 1,3 – 5
 5. Шипулин С.Н., Храпов В.Ю. Особенности проектирования цифровых схем на ПЛИС // Chip News. 1996.  – 125 с.
 6. Шмуллер, Джозеф. Освой самостоятельно UML за 24 часа. Издание 2-е.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс», 2002. – 352 с.
 7. Джеймс Рамбо, Айвар Якобсон, Грэди Буч. UML. Специальный справочник. - СПб.: Питер, 2002. – 656 с.
 8. Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория массового обслуживания: Учебник. – М.: Изд-во РУДН, 1995. – 529 с.

Форми та методи навчання:

лекції, лабораторні заняття, виконання курсового проекту, самостійна робота.

Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (30%), контроль під час навчання
 • Підсумковий контроль (70%, іспит, курсовий проект)

Мова навчання:   українська

 

Teachers: 
alyudina's picture

Yudina Anna